Проекти

Спечелени проекти
Едно от многото неща, с което се гордеем, е участието ни в редица международни европейски програми Коменски, леонардо, грюндвиг, както и в конкурси на национално и международно ниво.
ЧРЕЗ ТЯХ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ОТКРИВАТ НОВИ ПРИЯТЕЛИ, ПОСЕЩАВАТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ, ЗАПОЗНАВАТ СЕ С ЧУЖДИ КУЛТУРИ И ТРАДИЦИИ, ОБОГАТЯВАТ ЕЗИКОВАТА СИ КУЛТУРА. пЪТУВАНИЯТА ИЗ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ГИ ЗАРЕЖДА С МН0ГО ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ. РАБОТАТА В ЕКИП СЕ ЗАТВЪРЖДАВА, БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НОВИТЕ ИМ ПРИЯТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ.

 

Тема на проекта:

Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование“

№2012-1-BG1-LEO01-06857

Финансиране на проекта:

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешки ресурси – в качеството си на Българска национална агенция по линия на Програма „Учене през целия живот “, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ , целева група IVT.Във връзка с плануването , осъществяването на мобилността и успешното финализиране на проекта  се отпускат средства  по следните пера:

– Управление на мобилността

– Предварителна подготовка -средствата се отпускат за педагогическа, езикова и културна подготовка.

– Транспорт- предвиждаме транспорта  да се осъществи с автобус от Горна Оряховица  до Виченца  и обратно

– Издръжка по време на практиката

Описание на проекта:

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на 20 ученика от ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” , обучаващи се в направление „Електротехника и Енергетика“.С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професията „Електротехник“, специалности „Електрически инсталации “ и „Електроенергетика“, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел да сме по – конкурентноспособни на нашия и европейският пазар и да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект.Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми и електротехническата промишленост,  чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с производството на електроенергия от биомаса и геотермална енергия, които не могат да се видят в България и да го приложат в бъдещата си реализация.

Основен наш преоритет е чрез реализирането на проекта да запознаем учениците с различните видове Възобновяеми енергийни източници като почерпим италианския опит в тази посока. През последните години сме свидетели на стабилна тенденция за нарастване на дела на Възобновяемите енергийни източници в световен мащаб.

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания,навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена  среда. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им  работа,възможността за справяне в различна ситуация,ще ги обогати със познания за организацията на дейността в производствено предприятие, ще спомогне за добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в електротехническата промишленост  и  строителството в друга страна членка на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.

Предвиждаме  практиката да протече през месец април 2013 г. за учениците от XII клас в гр.Виченца, Италия.

В рамките на  три седмици групата ученици ще  практикува в производствени предприятия, ще се запознаят с европейските стандарти при изграждане на различните видове  електрически  инсталации, както и с особеностите на производството /чрез възобновяеми и невъзобновяеми източници/, преноса, разпределението на електроенергия  на Италия.

Реализирайки  дейностите , предвидени в проекта  искаме да постигнем  прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, да подобрим  съответствието  между практиките ,прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите.Това   ще доведе до подобряване на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор,  като  база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

В бъдеще наученото ще бъде обобщено и предложено на разработващите екипи към Министерството на образованието, младежта и науката за интегриране в новите учебни програми по практическите учебни предмети и модули, изучавани в специалностите от направление  „Електротехника и Енергетика“и „Възобновяеми енергийни източници“.  Поради нарастващите нужди и недостига на специалисти от  областа на Възобновяемите енергийни източници това ще им помогне за  бъдещата им успешна реализация на пазара на труда.

Работата в чуждоезикова среда би обогатила  и усъвършенствала  езиковите познания на учениците и би увеличила добрите междукултурни връзки  , впечатленията  за традициите, начина на живот и дейност  в Италия.

Цели на проекта:

Основната цел е опознаване на стандартите на другите държави за производството, преноса, разпределението и доставката до потребителите на електрическата енергия.Съдържанието на проекта е свързано със следните подцели:

1. Надграждане и усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование чрез практика в реална работна среда.

2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чуждоезикова среда.,

3  Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.

4. Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността.

 

Сертифициране:

Придвиждаме участниците по проекта да получат 3 сертификата:

– Придобитите езикови знания ще бъдат признати чрез издаване на сертификати, които ще са от необходими на участниците в проекта при тяхната професионална реализация на  пазара на труда. Издаването на този сертификат се гарантира от ПГЕЕ със съдействието на езиковата  школа,която ще проведе обучението.

– Партньорската организация FORTES SRL гарантира издаването на сертфикат за проведената практика.

– Ползвателите ще получат и сертификат  Europass мобилност издаден от изпращащата и приемащата организация.

Тези сертификати ще  са гарант за повишените  професионални и езикови компетенции на учениците и ще бъдат  предимство  пред останалите кандидати  при реализацията на пазара на труда по избраната от тях професия.

 

Етапи на проекта:

Като инициираща  организация професионалната гимназия се ангажира с организацията на следните дейности по проекта:

• изработване на критерии за избор на ползватели (от комисия от преподаватели по професионална подготовка);

• информирането им за целите на проекта (от класните ръководители в часа на класа и учителите по професионална подготовка,ще има изнесена информация и на сайта на училището) ;

• подбор на участници в практиката(по предварително избран екип и  зададени критерии и чрез конкурс на желаещите ученици, като критериите за подбор и избора ще бъдат публикувани на сайта на училището) – Въз основа на подадени Заявления  учениците се допускат до първоначалният подбор , който ще се осъществи чрез провеждането на теоретичен и практически тест по общотехническа и професионална подготовка , за да се установи нивото на подготовка на всеки един от участниците, ще проведем и тест по английски език за установяване на езиковите компетенции на всеки един от участниците, ще проведем и  психологически тест за изясняване на мотивацията на участващите в проекта и насърчаването им към усвояване и използване на знанията в професията.;

• организация на езиковата ,педагогическа и културна подготовка – участниците в проекта ще преминат курс по чужд език (английски език – работният език на проекта),който ще бъде проведен от лицензирана обучаваща институция в обем – 120  часа разговорен английски език и 30 часа терминологичен английски език.Институцията ще оцени чрез изпит придобитите знания , успешно положилите изпита ще получат удостоверение за обучение.

Ще организираме  обучителен семинар- 4 часа за запознаване с географските особености на Италия и град Виченца, Верона и Венеция, културните особености ,традиции, фолклор,промишлено и стопанско развитие на региона.За целта ще търсим предварителна информация от партньорите от FORTES SRL, Италия.

Педагогическата подготовка ще се извърши от учители от ПГЕЕ „Ломоносов“ специалисти в съответните области с цел надграждане на придобитите знания, предвиждаме  педагогическата подготовка да е в рамките на 30 часа- ще посетим фирми занимаващи се с производството, монтажа и обслужването на електрически инсталации и посещение на ТЕЦ, ВЕЦ и фотоволтаична централа;

• окончателен подбор на участници в практиката – при вземане на решение за окончателния подбор ще се вземат впредвид резултатите от  педагогическата подготовка, езиковото обучение и педагогическите  характеристики на участниците, както и цялостното им отношение към учебния процес.

• Придружаващите лица ще организират предварителната подготовка по безопасност при пътуване и пребиваване в чужда страна,мерките за безопасност , които трябва да се спазват при посещения в производствени предприятия, видовете инструктажи, нивата на подчиненост, права и задължения на стажантите по време на престой и работа в производствена среда.

• осъществяване на мобилността от 31.03.2013г. до 20.04.2013г.

• Финализиране на проекта:

– ще се организира вътрешноучилищен семинар, на който ще бъдат обсъдени постигнатите резултати от ползвателите по време на практиката;

– на регионално ниво ще се проведе среща с работодатели, на която ще се  популяризират  резултатите от реализацията на проекта и ползите от подобни практики  за бизнеса в региона;

– ще бъдат информирани електронните медии и пресата  от региона за развитието и резултатите от проекта.

– Представяне на отчетите на крайните ползватели и Формуляра за крайния съдържателен отчет на екипа работещ по проекта до 30.05.2013г.