Проекти

BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

 

От 28.04.2021 срокът за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по ОП НОИ, се удължава от 36 на 46 (четиридесет и шест) месеца, но не по-късно от 31.12.2022 година.

Във връзка с гореизложеното и предвид постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по Проекта се предоставя възможност:

– в групите за обучения по Дейност 1 да се включват повече от 10% педагогически специалисти, над 54 годишна възраст;

– на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании по Дейност 1, да се включат неограничен брой пъти в предстоящи обучения по Дейност 1 до края на проекта;

– педагогическите специалисти получили финансиране по  Дейност 2 за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен (ПКС), да кандидатстват за възстановяване на разходите за придобиване на по-висока ПКС до края на Проекта.

Също така в изпълнение на Дейност 3 на проекта е разработена нова платформа, която е достъпна от вчера на адрес https://еdu-teachers.mon.bg

Към момента все още тече прехвърляне на данни от старата платформа. Предстои да заработят и всичките й функционалности, но за това се изисква технологично време.

Въпреки това заявяване на обучение, създаване на групи и отчитане трябва да се извършва само в платформата на адрес https://еdu-teachers.mon.bg

Достъпът до платформата от името на училището ще се осъществява само чрез edu.mon.bg използвайки административния акаунт на институцията.

Педагогическите специалисти следва да осъществяват вход в системата използвайки акаунтите в edu.mon.bg, които сте им предоставили.

Създадените до този момент групи за обучение са прехвърлени като данни. При прегледа установих, че има разминаване в някои данни, най – вече за възложителя – на мястото на информацията за училището Ви фигурират други имена. Аз лично не видях как може да се коригира това от профила на училище или РУО, затова сигурно проблемът ще бъде отстранен на ниво администратори на платформата. Към момента изчакайте за подаване на сигнали за такива грешки.

Това, което може да направите е, да проверите списъка на педагогическите специалисти, които сте включили към даденото обучение. Там системата Ви позволява да правите корекции като добавяте или изтривате учители.

За групите, които предстои да създадете, вече ще се процедира по различен начин, според обучението, което ни проведоха.

Независимо, че сте одобрени за самостоятелни възложители, всяка бъдеща Ваша група първо ще бъде одобрявана първо от нас. За целта ще се използва опция да изпращате към нас заявка за самостоятелен възложител за тази група чрез системата.

Като цяло платформата е лесна и приятна за ползване. Трябва да изчакаме само да се интегрират правилно всички данни и да се надградят функциите.

„Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

 

От месец февруари 2020 г. ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”, гр.Горна Оряховица участва в дейностите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда.

Дейности по проекта

1.В подкрепа на училищата

 • Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка.
 • Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства
 • Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности

2.В подкрепа на образователната система

 • разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

3.В подкрепа на учениците

 • „Пробно стажуване“ в партниращо предприятие;
 • Обучение по чужд език и/или професионална подготовка

4.В подкрепа на работодателите

 • Осигуряване и обучения на наставници
 • Информационни кампании

5.В подкрепа на родителите

 • подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“
 • популяризиране на дуалната система на обучение.

 В проекта са включени учениците от VІІІ, ІХ и Х клас от специалностите “Приложно програмиране”, “Електрообзавеждане на производството” и “Промишлена електроника”

Фирми – партньори на ПГЕЕ”М.В.Ломоносов” при реализирането на дуалната система на обучение и дейностите по  проекта са:

Елимекс инженеринг ООД, Каси Темпра Пак ООД, Ментормейт България-клон В.Търново, РобКо СИИИ-В.Търново, Овергаз АД, Складова техника АД, Аркус АД, Ден и нощ ООД, Грейко инженеринг ЕООД, Електромонтаж Цветков ЕООД, Етра Ел ООД, Бултраф ООД, Прити 95 ООД.

Иновации и усвояване на европейския опит – шанс за успешна кариера на младите хора“

                                             № 2020-1-BG01-KA102-078570

проект по Програма „Eразъм +“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС, Ключова дейност 1, сектор „ПОО“

 

В края на месец септември 2020г. в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ стартира работа по проекта. Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания и умения на учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника, Горна Оряховица в реална работна среда, в страни от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на 40 ученици от Х,ХІ и ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов”, обучаващи се в направления: „Електротехника и енергетика“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки“.С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел да сме по–конкурентноспособни на нашия и европейският пазар, да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект, и в последствие да използваме придобития опит и материали .Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми в електротехническата промишленост и IT сферата, чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с иновациите в съответните области и да ги приложат в бъдещата си реализация.

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания,навици и практически умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат и надградят в реална работна производствена среда чрез обучение и практика. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им работа, възможността за справяне в различни ситуации,ще ги обогати с познания за организацията и дейността в производствено предприятие, ще спомогне за добиване на реална представа за работата и динамиката на производствените процеси в страни членки на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на ползвателите за бъдеща интеграция на пазара на труда.

Практиките ще се осъществят в държави от Европейския съюз -Ирландия и Испания, от два потока ученици в различен период от време.Те ще се осъществят в рамките на по три седмици(15 работни дни) по 6 часа на ден,в които учениците по време на обучението и практиките ще приложат придобитите от училище знания и умения, ще ги надградят и получат нови знания в области, които не са залегнати в учебните програми на специалностите и професиите:

–  I поток – април 2021г. за 20 ученика от XI и XII клас разделени на две групи според професионалното си направление /Енергетика или IT/ в гр.Корк, Ирландия. Практиката ще е в областта на Киберсигурността в ИТ, Интелигентни системи за управление,  Изкуствен интелект,  Роботика и   Сградна автоматизация –  това са области непознати за нашите ученици, но изключително интересни , атрактивни и приложими във всички специалности.

– II поток – август-септември 2021г. за 20 ученика завършили Х и XI клас разделени на две групи според професионалното си направление /Енергетика или IT/ в Малага, Испания.Практика в областта на иновациите за производство на енергия от органични отпадъци, слънце, вятър, проектиране на съоръж. и инсталации за производство на енергия,  компютърни мрежи и елементи, езици за програмиране, диагностициране и отстраняване на вируси чрез антивирусни програми, Оптимизиране на операционната система – Linux, автоматизирани системи за архивиране, WEB дизайн и ще придобият нови знания в областта, която не е залегната в учебните програми – облачни услуги, WEB позициониране и 3D принтери- създаване на софтуер за проектиране, изработка на изделие като почерпим богатия  опит и знания в тази насока.

Реализирайки  дейностите, предвидени в проекта ще постигнем  прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, ще подобрим  съответствието  между практиките , прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите.Това ще доведе до подобряване на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор  като  база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнати в Държавните образователни изисквания за професиите и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

Поради нарастващите нужди и недостига на подготвени специалисти за иновациите в областта на Енергетиката, и IT придобитият опит, усвоените иновации и получените сертификати ще помогнат за успешната кариера и реализация на пазара на труда.

Работата в чуждоезикова среда би обогатила  и усъвършенствала  езиковите познания на учениците и би увеличила добрите междукултурни връзки, впечатленията за традициите, начина на живот и дейност в Ирландия и Испания.

Transversal Skills Activation for VET Mobility experiences“

Code: 2019-1-ES01-KA202-065610

Transversal Skills Activation for VET Mobility experiences

/ Активиране на напречни умения за мобилност на ПОО преживявания /

2019-1-ES01-KA202-065610

 

Проектът се реализира по програма Еразъм +, КА2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, KA202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение, сектор ,,Училищно образование“, проекта с партньорство между обучителни организации и работодатели  за  периода от  01.09.2019 до 31.08.2021г.

Целите на проекта са:

 1. Да определи решения, които да улеснят активирането на ключови меки умения по време на краткосрочните мобилности и насърчаване на съвместни усилия на предприятия, училища и обучителни агенции, които работят заедно за подобряване на дизайна и цялостното изпълнение на дейностите по краткосрочните мобилности . Важен елемент от проекта е работата в многоезична среда и насърчаването на учениците и учителите да мислят и работят в посока европейското гражданство.

2.Да повиши способността на учениците да управляват своя личен растеж чрез по-добра осведоменост за себе си и своите умения и цели.

 1. Да предостави на учениците иновативен модел на обучение, който подкрепя развитието и оценката на напречните умения в специфична ситуация на обучение: кратък срок на обучение, базиран на работа в чужбина.

По проекта ще се разработят „интелектуални резултати“:

–           Skills Act 4 VET – Инструмент за идентификация на ПОО, описващ уменията за напречна цел;

–           Skills Act 4 VET Work-Based Tasks Map – Карта на задачи, базирани на работа, насочваща участниците към осведомеността  и повишаване на техните умения, докато са на работа;

–           Skills Act 4 VET – Модулирана програма за обучение за учители в ПОО – съставена от 3 части, които трябва да бъдат доставени преди, по време и след опита на мобилността на учениците и тествани чрез специфични учебни дейности, насърчавани в рамките на проекта и извън него;

–           Skills Act 4 VET App – Напречен инструмент за самооценка и активиране на умения, лесен за използване и приложение, което може да картографира нивото на информираност на учениците около насочените напречни умения.

Партньори по проекта са:

–           TRIBEKA LAB SLU ,Испания – координатори на проекта;

–           Elidea psicologi associati, Италия;

–           БАЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА , България;

–           Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В.Ломоносов“България;

–           MILITOS SYMVOULEUTIKI AE, Гърция;

–           R&DO LIMITED,     Кипър;

–           ADI Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani,   Италия.

Закон за уменията 4 VET ще адресира следните въпроси:

– Как транснационалните краткосрочни преживявания за мобилност, основани на работа, могат ефективно да осигурят напречна промяна и активиране на уменията сред младите участници?

-Кои трансверсални умения могат да бъдат ефективно активирани чрез транснационална краткосрочна работа- опит за мобилност?

– Как училищата и институционалните участници, участващи в проекти за мобилност за обучение, могат да улеснят меките умения?

Директните целеви групи са учениците в ПОО (на възраст 14-18 години), изпитващи краткосрочна мобилност, и техните  учители, подготвящи и подкрепящи цялостното изпълнение на свързаните дейности. Като цяло  проектът посредством проучвателните дейности има за цел да достигне директно над 2000 ученици и 800 учители.

Закон за уменията 4 ПОО ще се насочи към следните конкретни цели:

 • Да се изработи рамка на напречните умения с акцент върху напречните умения, които учениците могат да засилват и развиват по време на краткосрочен трудов опит в чужбина (Закон за уменията 4 ПОО инструмент за идентификация);
 • Разработване на нови и адаптиране на съществуващи инструменти, методи и ресурси за ефективна подготовка и модулирана програма за обучение на учители, насърчаващи краткосрочни проекти за мобилност на ПОО, които могат да улеснят повишаването на осведомеността на учениците относно личния им растеж и набора от умения;
 • да се дефинират методология и инструменти (карта на задачите, базирана на работата и приложението за оценка на уменията), като това може да се превърне в широко използвана референция на европейско ниво.

Ефективното изпълнение на дейностите по проекта може да се случи само в транснационален контекст с активното участие на квалифицирани организации, показващи привлекателно компенсиращо разнообразие и идва от Испания, Италия, Гърция, България и Кипър.

Както напомня името на проекта, Законът за уменията 4 VET има амбицията да прекрои начина на краткосрочната мобилност- опитът е замислен, което позволява на учениците от ПОО да се възползват максимално от своята мобилност за обучение и опит в чужбина чрез придобиване на по-дълбоко лично съзнание и разбиране за собствените си напречни умения.

Резултатите от проекта за Skills Act 4 на ПОО ще представляват и многостранни преносими инструменти, които биха могли да помогнат за по-нататъшно развитие, обхващащо по-голям брой напречни умения или описващо различно обучение.

Крайните резултати (описани подробно в раздела Резултати) включват:

– O1 –Skills Act4: Инструмент за идентификация на ПОО, описващ целите на напречната цел;

– O2 – Skills Act 4: Карта на задачите за професионално образование и обучение, които да насочват участниците към осведомеността на техните умения, повишаване на уменията, докато са на работа;

– O3 – Skills Act 4:  Модулирана програма за обучение за учители в ПОО – съставена от 3 части, които трябва да бъдат доставени преди, по време и след опита на мобилността на учениците и тествани чрез специфични учебни дейности, насърчавани в рамките на проекта и извън него;

– O4 – Skills Act 4 VET App – Напречен инструмент за самооценка и активиране на умения,  за лесно  използване на приложение, което може да картографира нивото на информираност на учениците около насочените напречни умения.

Проектът разкрива своя иновативен характер по различни начини:

1) Има много разработени успешни проекти, които адресират аспекти, свързани с идентифициране, дефиниране или оценка на напречни умения за ползватели, но никой не се фокусира върху това разкриване на потенциала на ситуационните възможности за обучение, като тези, които се предлагат в краткосрочен план. Транснационална мобилност за учене, зададена от напречните умения на учениците в ПОО. Целта на този проект е да осигуряват осезаеми, специално разработени решения за обучение и иновативни инструменти, способни да извлекат полза от това, ползи за учене и процесът на активиране на меките умения за ползвателите, които се възползват от кратка  работа и опит в чужбина.

2) Друг важен иновативен аспект на Skills Act 4 ПОО е очакваното му въздействие. Широкото разпространение на разработените инструменти за обучение ще помогне за промяна на практиките не само в организациите,които пряко участват в този проект, но и в много други организации за ПОО, насърчаващи мобилността, опит за своите ученици и работата на регионално и европейско равнище.

Както напомня името на проекта, Skills Act 4 VET има амбицията да прекрои начина на краткосрочна мобилност в опит , което позволява на учениците от ПОО да се възползват максимално от своята мобилност за обучение опит в чужбина чрез придобиване на по-дълбоко лично съзнание и разбиране за собствените си напречни умения.

3) Училищата и образователните институти често използват методи и концепции за преподаване, които не са адаптирани към нуждите и интересите на младите хора (т.е. обучение по катедра, почти никакво интерактивно и самостоятелно определени обучения).

По Skills Act 4 партньорите от ПОО ще извършат обширно проучване за ефективността на методите и педагогическите подходи за насочване на учениците чрез тяхното активиране на  напречни умения . Вече съществуващият и консолидиран опит на партньорите по проекта около интерактивни обучения и ефективни техники на преподаване и по-широко проучвателно изследване на иновативно преподаваните методи ще позволят да се определи ефективен подход и методи за прилагане на Skills Act 4 ПОО обучения.

4) Разработеното обучение за учители ще се състои от огромен набор инструменти и ресурси, които могат лесно да се адаптират към специфичните нужди на учениците с различен културен произход или професионални учебни пътеки. Следователно учителите и обучителите ще могат да създадат свой собствен Закон за уменията 4 VET семинар, разчитащ на пълен набор от упражнения, интерактивни игри, ролеви игри, лесно адаптивни към нуждите на техните студенти. Ресурсите за обучение на ученици също ще бъдат достъпни онлайн, което ще позволява смесване на възможности за обучение.

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/skillsact4vet

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/skillsact4vet/

Webpage: www.skillsact4vet.eu

ПГЕЕ“М.В.ЛОМОНОСОВ“, гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА  ще участва в  изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

Индикатори за резултат:

 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.
Спечелени проекти
Едно от многото неща, с което се гордеем, е участието ни в редица международни европейски програми Коменски, леонардо, грюндвиг, както и в конкурси на национално и международно ниво.
ЧРЕЗ ТЯХ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ОТКРИВАТ НОВИ ПРИЯТЕЛИ, ПОСЕЩАВАТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ, ЗАПОЗНАВАТ СЕ С ЧУЖДИ КУЛТУРИ И ТРАДИЦИИ, ОБОГАТЯВАТ ЕЗИКОВАТА СИ КУЛТУРА. пЪТУВАНИЯТА ИЗ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ГИ ЗАРЕЖДА С МН0ГО ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ. РАБОТАТА В ЕКИП СЕ ЗАТВЪРЖДАВА, БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НОВИТЕ ИМ ПРИЯТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ.

Проект № 2020-1-BG01-KA102-078618

Европейски дигитални практики за професионално развитие“

програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,сектор „Професионално образование и обучение“

 

Проектът „Европейски дигитални практики за професионално развитие” се осъществява от консорциум, чиито членове са Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр. Бургас и Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В. Ломоносов“ гр. Горна Оряховица.

Основната цел на проекта е предоставянето на възможност на млади хора от три региона да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният дигитален свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

Специфичните цели са:

– да придобият практически опит и с това да увеличат възможностите си за бъдеща професионална реализация;

– да развият и обогатят компетенциите и опита си в сферата на програмирането, компютърните науки и информатиката;

– да надградят своите личностни качества, социални умения и умения за работа в екип в контекста на взаимодействието и досег с други култури;

– високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови компетентности на учениците с цел повишена ефективност при професионалното им ориентиране в реална трудова среда и адаптивност за пазара на труда;

– придобиване на „умения на бъдещето“, свързани с променящата се технологична и дигитализираща се работна среда;

– непрекъснато въвеждане в консорциума на професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда;

– повишаване на институционалния капацитет на консорциума чрез активно сътрудничество с европейски партньори в областта на професионалното образование;

– изграждане на система за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение.

Проектът се състои от двуседмична практика в Италия в реална работна среда на 50 ученици от 10 и 11 клас от училищата членове на консорциума от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“, „Приложно програмиране“и „Електронна търговия“ придружени от 6 учители, разпределени по групи както следва :

1 поток – 15 ползватели от ПГМЕЕ гр. Бургас ;

2 поток – 15 ползватели от ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“ гр. Г. Оряховица;

3 поток – 20 ползватели от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“.

Очакваното въздействие на проекта е положително професионално развитие за учениците участници, учителите, участващите организации и всички потенциални целеви групи.

Тема на проекта:

Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование“

№2012-1-BG1-LEO01-06857

Финансиране на проекта:

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешки ресурси – в качеството си на Българска национална агенция по линия на Програма „Учене през целия живот “, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ , целева група IVT.Във връзка с плануването , осъществяването на мобилността и успешното финализиране на проекта  се отпускат средства  по следните пера:

– Управление на мобилността

– Предварителна подготовка -средствата се отпускат за педагогическа, езикова и културна подготовка.

– Транспорт- предвиждаме транспорта  да се осъществи с автобус от Горна Оряховица  до Виченца  и обратно

– Издръжка по време на практиката

Описание на проекта:

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на 20 ученика от ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” , обучаващи се в направление „Електротехника и Енергетика“.С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професията „Електротехник“, специалности „Електрически инсталации “ и „Електроенергетика“, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел да сме по – конкурентноспособни на нашия и европейският пазар и да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект.Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми и електротехническата промишленост,  чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с производството на електроенергия от биомаса и геотермална енергия, които не могат да се видят в България и да го приложат в бъдещата си реализация.

Основен наш преоритет е чрез реализирането на проекта да запознаем учениците с различните видове Възобновяеми енергийни източници като почерпим италианския опит в тази посока. През последните години сме свидетели на стабилна тенденция за нарастване на дела на Възобновяемите енергийни източници в световен мащаб.

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания,навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена  среда. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им  работа,възможността за справяне в различна ситуация,ще ги обогати със познания за организацията на дейността в производствено предприятие, ще спомогне за добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в електротехническата промишленост  и  строителството в друга страна членка на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.

Предвиждаме  практиката да протече през месец април 2013 г. за учениците от XII клас в гр.Виченца, Италия.

В рамките на  три седмици групата ученици ще  практикува в производствени предприятия, ще се запознаят с европейските стандарти при изграждане на различните видове  електрически  инсталации, както и с особеностите на производството /чрез възобновяеми и невъзобновяеми източници/, преноса, разпределението на електроенергия  на Италия.

Реализирайки  дейностите , предвидени в проекта  искаме да постигнем  прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, да подобрим  съответствието  между практиките ,прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите.Това   ще доведе до подобряване на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор,  като  база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

В бъдеще наученото ще бъде обобщено и предложено на разработващите екипи към Министерството на образованието, младежта и науката за интегриране в новите учебни програми по практическите учебни предмети и модули, изучавани в специалностите от направление  „Електротехника и Енергетика“и „Възобновяеми енергийни източници“.  Поради нарастващите нужди и недостига на специалисти от  областа на Възобновяемите енергийни източници това ще им помогне за  бъдещата им успешна реализация на пазара на труда.

Работата в чуждоезикова среда би обогатила  и усъвършенствала  езиковите познания на учениците и би увеличила добрите междукултурни връзки  , впечатленията  за традициите, начина на живот и дейност  в Италия.

Цели на проекта:

Основната цел е опознаване на стандартите на другите държави за производството, преноса, разпределението и доставката до потребителите на електрическата енергия.Съдържанието на проекта е свързано със следните подцели:

1. Надграждане и усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование чрез практика в реална работна среда.

2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чуждоезикова среда.,

3  Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.

4. Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността.

 

Сертифициране:

Придвиждаме участниците по проекта да получат 3 сертификата:

– Придобитите езикови знания ще бъдат признати чрез издаване на сертификати, които ще са от необходими на участниците в проекта при тяхната професионална реализация на  пазара на труда. Издаването на този сертификат се гарантира от ПГЕЕ със съдействието на езиковата  школа,която ще проведе обучението.

– Партньорската организация FORTES SRL гарантира издаването на сертфикат за проведената практика.

– Ползвателите ще получат и сертификат  Europass мобилност издаден от изпращащата и приемащата организация.

Тези сертификати ще  са гарант за повишените  професионални и езикови компетенции на учениците и ще бъдат  предимство  пред останалите кандидати  при реализацията на пазара на труда по избраната от тях професия.

 

Етапи на проекта:

Като инициираща  организация професионалната гимназия се ангажира с организацията на следните дейности по проекта:

• изработване на критерии за избор на ползватели (от комисия от преподаватели по професионална подготовка);

• информирането им за целите на проекта (от класните ръководители в часа на класа и учителите по професионална подготовка,ще има изнесена информация и на сайта на училището) ;

• подбор на участници в практиката(по предварително избран екип и  зададени критерии и чрез конкурс на желаещите ученици, като критериите за подбор и избора ще бъдат публикувани на сайта на училището) – Въз основа на подадени Заявления  учениците се допускат до първоначалният подбор , който ще се осъществи чрез провеждането на теоретичен и практически тест по общотехническа и професионална подготовка , за да се установи нивото на подготовка на всеки един от участниците, ще проведем и тест по английски език за установяване на езиковите компетенции на всеки един от участниците, ще проведем и  психологически тест за изясняване на мотивацията на участващите в проекта и насърчаването им към усвояване и използване на знанията в професията.;

• организация на езиковата ,педагогическа и културна подготовка – участниците в проекта ще преминат курс по чужд език (английски език – работният език на проекта),който ще бъде проведен от лицензирана обучаваща институция в обем – 120  часа разговорен английски език и 30 часа терминологичен английски език.Институцията ще оцени чрез изпит придобитите знания , успешно положилите изпита ще получат удостоверение за обучение.

Ще организираме  обучителен семинар- 4 часа за запознаване с географските особености на Италия и град Виченца, Верона и Венеция, културните особености ,традиции, фолклор,промишлено и стопанско развитие на региона.За целта ще търсим предварителна информация от партньорите от FORTES SRL, Италия.

Педагогическата подготовка ще се извърши от учители от ПГЕЕ „Ломоносов“ специалисти в съответните области с цел надграждане на придобитите знания, предвиждаме  педагогическата подготовка да е в рамките на 30 часа- ще посетим фирми занимаващи се с производството, монтажа и обслужването на електрически инсталации и посещение на ТЕЦ, ВЕЦ и фотоволтаична централа;

• окончателен подбор на участници в практиката – при вземане на решение за окончателния подбор ще се вземат впредвид резултатите от  педагогическата подготовка, езиковото обучение и педагогическите  характеристики на участниците, както и цялостното им отношение към учебния процес.

• Придружаващите лица ще организират предварителната подготовка по безопасност при пътуване и пребиваване в чужда страна,мерките за безопасност , които трябва да се спазват при посещения в производствени предприятия, видовете инструктажи, нивата на подчиненост, права и задължения на стажантите по време на престой и работа в производствена среда.

• осъществяване на мобилността от 31.03.2013г. до 20.04.2013г.

• Финализиране на проекта:

– ще се организира вътрешноучилищен семинар, на който ще бъдат обсъдени постигнатите резултати от ползвателите по време на практиката;

– на регионално ниво ще се проведе среща с работодатели, на която ще се  популяризират  резултатите от реализацията на проекта и ползите от подобни практики  за бизнеса в региона;

– ще бъдат информирани електронните медии и пресата  от региона за развитието и резултатите от проекта.

– Представяне на отчетите на крайните ползватели и Формуляра за крайния съдържателен отчет на екипа работещ по проекта до 30.05.2013г.