Театър

Съществуващият от почти 7 години училищен театрален клуб в ПГЕЕ показва, че театърът е дейност, която не само разнообразява и прави по-интересен училищния живот, но може да бъде в полза и да подобри социалните  и комуникационни умения, необходими за справяне с проблеми и конфликти. Освен това много театрални методи могат успешно да се прилагат в учебната дейност, като я разнообразят и по този начин да се повиши мотивираността на учениците за по-добра успеваемост в училище.

 Ето това ни подтикна да кандидатстваме с нов проект по програма Коменски – „Училищна театрална работилница за социални умения”.

«Театралната работилница за социални умения» цели да усъвършенства работата по формиране ключови умения за живот у учениците. Основната цел на проекта е подобряване качеството на ежедневната педагогическа дейност на учителите чрез интегрирането на театрални подходи в обучението. Чрез разнообразяване на урочните и извънкласните дейности се надяваме да доизградим и подобрим уменията на младите хора да общуват помежду си и с околните, да повишим тяхната толерантност и социална ангажираност. Животът на хората в наши дни се променя коренно и бързо в цяла Европа. Днешните тийнейджъри са пренаситени от информация, голяма част от времето си прекарват пред компютрите, в чата и това до голяма степен затруднява способностите им за реално общуване. Така  учащите губят интерес към традиционните форми на обучение, демотивират се и все по-често прекъсват своето образование. Това породи идеята да приложим един «артистичен подход» в обучението и възпитанието на нашите тийнейджъри. Чрез използване на различни театрални техники в урочните дейности, чрез въвличането им в участие и гледане на театрални постановки, ние ще повишим тяхната способност за общуване, толерантност и взаиморазбиране. Нещо повече – интерактивните театрални техники и игрови симулации могат много успешно да се приложат в обучението по всеки един учебен предмет с цел повишаване интереса на учениците и засилване на тяхната мотивация за усвояване на знания и оставане в училище. Различните театрални подходи, като форум-театър например, стават все по-популярни през последните години и са част от успешен модел за търсене на нови решения на традиционните за образованието проблеми. Очакваме дейностите в тази «работилница» да убедят нашите деца не само да останат в училище, но и  да повишат интереса им към образованието , да подобрят уменията им за комуникация, необходими през целия живот. Надяваме се учителите да усвоят театрални методи и похвати, които да помогнат на участващите в проекта тийнейджъри да усвоят повече знания и умения, да израснат като по-толерантни и социално ангажирани, по-взискателни и по-отговорни към себе си и околните.

 

Младежки театър 220” поставя „Гераците”

„Младежки театър 220” към гимназия „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица постави „Гераците” по Елин Пелин на местна сцена. Това е поредният успешен продукт на младежите с ръководител Рена Дранкюлева. От две години театралите работят по програма „Коменски” – „Мост над буйни води”. Целта е чрез изкуството да се търсят възможности за решаване на различни младежки проблеми. „Търсим по-различен вариант да се представят тези проблеми, един от тях е чрез театър форум”, казва ръководителката на театралите и учител по руски език в гимназията Дранкюлева. Заедно с учениците тя подготвя в края на декември музикално шоу „Жичка и Електричка”. В края на март ще поставят „12-а нощ” на Шекспир. Април очакват гости от партньорските страни по проекта „Коменски” – Полша, Румъния, Италия, Франция, Испания. Близо 20 са театралите в „220”. За тези 6 години от съществуването си те са поставили над 6 премиери постановки.

За първи път театралите участваха във фестивал за детско-юношески театри на английски език. И първите успехи са налице:

  • Трето място през 2010 г. за спектакъла „Орисия”
  • Второ място през 2011 г. за хумористичната сценка „Банков обир”

По време на проекта ТЕАТЪР 220 се яви на Регионален празник на детско-юношеските театри „Малкият принц”, организиран от Община Велико Търново и читалище „Извор – 1873” с. Самоводене; на Национален фестивал на ученическите театри „Климент Михайлов” град Русе и на Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов” – град Пазарджик.

Ръководител на младежкия театър е Рена Дранкюлева. Ентусиазмът й за работа се предава и на учениците, които с голямо желание вземат участие в театралните постановки. работят и репетират вечер, в почивните дни – за тях няма значение. Работата за тях е удоволствие и приятна емоция. Провеждат  постановки на руски език, а вече и на английски.

 Eто и нашия сайт:   http://theatre220.youthbg.net

Последни публикации