UNESCO

Учениците от ПГЕЕ "проговарят" на жестуно –

международен жестомимичен език…

 

     От няколко дни в социалните мрежи  Facebook и YouTube можете да видите група усмихнати момичета от ПГЕЕ, които жестикулират и изговарят някакво послание, свързано с ЮНЕСКО. Това не е рекламен клип за нова специалност в ПГЕЕ, а част от проект, в който бяхме поканени да участваме като училище, което е асоциирано към организацията.

     По повод 60 години от създаване на мрежата на асоциираните към ЮНЕСКО училища Професионална гимназия по електротехника и електроника "М.В.Ломоносов" получи покана да участва в проект на мрежата на асоциираните училища на тема: "Откриване на мрежата на асоциираните училища чрез поезията на света". Координатори са Португалия и Испания. Идеята е да се съберат стихотворения от целия свят – по четири от всяка страна, да се представят на оригиналния им език и на езика жестуно, и в същото време да се потърси международно обобщение на основните идеи, които носят текстовете. Най- интересното в проекта е, че поемите ще бъдат представени чрез жестомимичен език, т.н. жестуно, който е официалният международен език от такъв характер- така по оригинален начин учениците ще разкрият красотата на своя език и култура чрез средствата на едно международно общуване, което е валидно за всички народи. Предстои обмен, споделяне и обсъждане на поемите, като първото представяне на изпълненията в сайта на проекта е на 21 март – Ден на световната поезия и празник на училището в Порто, което ще прави сайта.

     И ако подборът на стихотворения и преводът им беше обемна, но изпълнима първа задача, последното изискване за жестомимиката смути първоначално всички участници от наша страна. Оказа се обаче, че задачата не е толкова сложна, защото координаторът по проекта – г-н Хавиер Прадо, прояви завидни умения и ни изпрати много скоро превода с жестовете. Приехме като ценен опит за необичайната форма на общуване и молбата на г-н Прадо да направим на първо време слогана на проекта на роден език и с жестове, както са го направили и другите държави. Трябваше да се разучат жестовете на другите участници, качени вече в мрежата за водео споделяне. И това се случи благодарение на "Театър 220"- изпълнителите са от трупата на г-жа Рена Дранкюлева, които като истински експериментатори, безстрашно и с настроение, се заеха и изпълниха тази необичайна за тях "роля" . Предстои да се заснеме и първото стихотворение, учениците са готови с него, а много вероятно е да подготвим и останалите три, защото се оказва, че от България само нашето училише е приело поканата  на ЮНЕСКО присърце.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

“М. В. ЛОМОНОСОВ”- ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА УЧИЛИЩЕТО КАТО АСОЦИИРАНО КЪМ ЮНЕСКО

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

 

 1. Контекст

Международната комисия по образование за XXI век предвижда укрепване на четирите стълба на образованието:

 • да се научим да знаем,
 • да се научим да правим,
 • да се научим да бъдем,
 • да се научим да живеем заедно.

Да се научим да знаем – образователният процес се развива в среда, която често се оказва твърде различна от действителната. Децата, които обучаваме сега, скоро ще станат активни възрастни, част от които може би ще вземат и решения. Светът днес е прекалено комплексен и взаимно обвързан. Затова нашите ученици отсега трябва да познават глобалните проблеми на човечеството и да могат да предлагат решения, независимо дали става дума за глобалното затопляне, гладът или гарантиране на правата на човека.

Да се научим да правим – бъдещето ще принадлежи на тези, които са гъвкави и мобилни, които могат да се адаптират към пазара на труда и постоянно са в състояние да подобряват своята квалификация. Затова дейности като развиване на умения за анализ и синтез, дигитални компетентности, ненасилствена комуникация и мирно решаване на конфликти трябва да бъдат в центъра на нашето внимание като педагози в следващите години.

Да се научим да бъдем – съвременността ни изправя пред многобройни предизвикателства, част от които са войната и насилието. Днес не е достатъчно само да си толерантен. Моралните аспекти, свързани с възпитателната дейност в училище, трябва да застанат в центъра на нашето внимание. Все повече се налага да развиваме критическо мислене у нашите ученици, за да могат те да бъдат активни граждани на местно, национално и международно равнище.

Да се научим да живеем заедно – не само качеството на образованието е изключително важно. Понякога въпреки многото знания ние не можем да живеем заедно. Затова заедно с утвърждаването на собствената идентичност и вярата в себе си, трябва да научим децата да уважават другия и неговата култура.

В ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” работя квалифицирани специалисти с необходимото образование и професионален опит. Над 95% от тях са магистри, а 43% са носители на ПКС. Училището е най-голямата професионална гимназия в област В.Търново, с традиции в професионалното образование и амбиции да развива обучението в нови, атрактивни професии и специалности. Това изисква преподавателският състав постоянно да развива и обогатява своите научни знания и педагогически умения. Особеностите на съвременното информационно общество, новите поколения от млади хора, отрасли с дигиталните технологии, налагат усвояването на нови кодове за комуникация с тях, които част от по-възрастните колеги не владеят добре. Тези особености обуславят и нови подходи в цялостната дейност на училището.

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 

            1. Повишаване на личната квалификация и провеждане на квалификационна дейност за усъвършенстване на педагогическите компетенции на учителите, ориентирани в посока постигане Целите на Хилядолетието за развитие.

            2. Популяризиране идеите и дейностите на ЮНЕСКО сред ученическата и местната общност.

            3.  Развитие на сътрудничеството с европейската училищна мрежа на ЮНЕСКО чрез разработване и участие в международни проекти, третиращи наследството, устойчивото развитие и правата на човека.

 

 

III.ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ

 

 1. Приемане на план за 2012 година.                                                                 
 2. Създаване на 4 форми за извънкласна дейност с учениците, финансирани със средствата на Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” както следва:
  1. Една насочена към опазване на българското културно-историческо наследство – ръководител Е.Косева
  2. Две за  реализиране целите на образованието за устойчиво развитие – ръководители Р.Дранкюлева и М.Бояджиева
  3. Една за събиране и опазване на нематериалното наследство – ръководител К.Котларска
 3. Увеличаване на тези форми от началото на учебната 2012 -2013 година от 4 на 6 с акцент комуникацията на чужд език и образование в правата на човека.
 4. Провеждане на открити уроци пред МО на хуманитарните дисциплини както следва:
  1. по френски език в 9 клас на тема:”Страните на Европа”.
 5. по български език и литература в 11 клас на тема: „Бай Ганю и българският национален манталитет”
 6. по история и цивилизация в XI клас на тема:„Историята се смее – вицовете на социализма”.
 7. Подаване на 2 проектни предложения за международни европейски проекти по програма „Коменски”, свързани с усъвършенстване на педагогическите умения за обучение в интеркултурен диалог.
 8. Провеждане на текуща квалификация както следва:
  1. 12 учители на тема: „Интерактивни методи за интеркултурно образование” с обучител гл.ас. Виолета Стойчева от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”.
  2. 24 класни ръководители на тема: ”Как да преподаваме правата на детето” с обучител доц.д-р Даниела Дерменджиева от от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”.
  3. 8 учители на тема „Проектът или как да постигнем целите си” с обучител Кина Котларска.
 9. Привеждане училищния сайт в съответствие с критериите на МОМН за асоциираните към ЮНЕСКО училища:
  1. Превод на част от сайта на английски език;                                                         

                   b.  Създаване на рубрика за дейностите, свързани с ЮНЕСКО.

8. Провеждане на пътуващ семинар до Истанбул за обмяна на опит с турски колеги по темата „Решаване на конфликти в професионална среда”.

 1.  Участие в следните научни форуми и прояви:
  1. международната историческа конференция «Всекидневният живот при социализма под натиск», организирана от ИФ на ВТУ «Св.св.Кирил и Методий»;
  2. национална конференция по гражданско образование, организирана от РИО- Силистра.
 2. Отбелязване на международния ден на културно-историческото наследство 18 април и на международния ден на музеите 18 май.
 3.  Провеждане на кръгла маса за запознаване на колеги от община Г.Оряховица с проекта за трансфер на иновации «Зелена работа» .
 4. Организране съвместно с МОМН, ВТУ «Св.св.Кирил и Методий» и Клуба на историка – В.Търново на обучителен семинар за учителите по история от асоциираните училища на тема: «Педагогика на наследството».

Последни публикации