ЗДКИ

                                          О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:
Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г.
Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
30 август 2024 г.
РД09-2046/ 28.08.
На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература
се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за
лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и
изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните
задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас
преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по
реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен
предмет.

Съгласно   З А П О В Е Д № РД09-2046/28.08.2023 г.

Последни публикации