СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“  гр. Горна Оряховица

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Стратегията  за развитие на П Г Е Е  “М.В.Ломоносов” – гр.Горна Оряховица,  се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно образование приоритетите на МОН, на РУО – гр.В.Търново, Стратегията за развитие на образованието в Община Горна Оряховица и Област Велико Търново, както  и от спецификата на нашето училище. Тя  продължава и доразвива доказалите своята ефективност и приложимост идеи , очертава и конкретизира  новите рамки за развитие на образованието , съобразени  със:

 • Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016г.
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година
 • ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 • Държавните образователни стандарти
 • Всички подзаконови нормативни актове, свързани с предучилищното и училищното образование

ВИЗИЯ

Да изградим образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческото и личностното и  развитие чрез конкурентноспособност и гарантиране качеството на общообразователната  и професионалната подготовка .

МИСИЯ

            ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” чрез дейността си  гарантира, че децата и младите хора, обучавани в училището като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Професионалното образование и обучение като ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие в Европа нараства. Европейските инициативи в отговор на бързите промени в икономиката и обществото изискват перманентно подобряване на системите за професионално образование и обучение и модернизация на базата, така че тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” е ориентирана към този важен процес.

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ

Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика   се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
Гъвкавост

 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
Единство в многообразието

 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.
Автономност

 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.
Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, като полезен гражданин на РБългария.

 

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и обучение в изпълнение на вътрешната система за осигуряване на качеството.
Приоритетно направление II Усъвършенстване системата за кариерно развитие, квалификация и перманентно обучение
Приоритетно направление III Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление IV Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците .

Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление V Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището
Приоритетно направление VI Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи
Приоритетно направление VII Подобрения във външната и вътрешна среда на училището
Приоритетно направлениеVIII Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”
Приоритетно направление IX Участие в национални програми и проекти
Приоритетно направление X Училищна е-политика

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Приоритетно направление I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и обучение в изпълнение на вътрешната система за осигуряване на качеството.

  ЦЕЛИ:   Осигуряване на качествено и ефективно образование. Превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене и реализация на младите хора.  Перманентно подобряване на системата за професионално образование и обучение и модернизация на базата, така че тази система да допринесе за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда.

 1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 6. Роля на Обществения съвет при определяне цялостната политика на училището.
 7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване.

ДЕЙСТВИЯ

С  приемането на нов закон за училищното образование и определянето на етапите и степените на образование ще се търси осигуряване на достъпа, гъвкавостта и проходимостта при придобиване на квалификации и надграждане на професионални умения в училищната система. Ще се създадат възможности за оптимална проходимост между средното общо образование, средното професионално образование и висшето образование. Проходимостта между средното общо образование и средното професионално образование може да се осъществи от обучаващата институция с компенсиращо обучение/допълващо обучение за професионална подготовка чрез избираеми модули или чрез самоподготовка на учениците.

 1. Изпълнение на дейностите, предвидени в училищната система за осигуряване на качество и предвидените приоритетни направления за осигуряване на качество предлаганото професионално образование и обучение
 2. Извършване на самооценяване на качеството на ПОО и изготвяне на годишен доклад.
 3. Анализиране на силните и слаби страни и набелязване на мерки за подобряване на качеството на предлаганото ПОО.
 4. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет исъществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности чрез:
 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността и базисни знания. Преилагане на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)
 • Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език.
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
 • Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
 • Реализация на гражданското образование.
 • Запазване едносменния режим на обучение.
 • Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
 • Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
 • Извършване на прием на ученици в І гимназиален етап на средна образователна степен по професии и специалности, приоритетни за местната и регионална икономика, с цел продължаване и във ІІ гимназиален етап и завършване на образованието в нашето училище.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • Усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
 • реализация на дейности за повишаване на резултатите от ДЗИ, външното оценяване по АЕ и ИТ и ДИППК;
 • Професионално ориентиране на учениците, завършващи средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 • Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 1. Стриктно спазване на изискванията:
 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
 • на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и труд;
 • Засилване взаимодействието с родителите участници, избрани за членове на Обществения съвет.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и усъвършенстване на статута на Обществения съвет.
 • Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
 • Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.
 1. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация;- поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно- участие;
 2. Координирано прилагане и управление на националните и европейските- инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, осигуряването на качество, на мобилността и на прозрачността на механизмите и процесите в областта на ПОО;
 3. Оптимизирането на училищната мрежа следва да създаде предпоставки за финансиране на професионални училища, с национално и регионално значение, защитени професии, съобразно потребностите на общините в конкретния регион, както и с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение);
 4. Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение чрез:
 • включването в ПОО на мотивирани обучавани с интереси и нагласи за професионална реализация и кариерно развитие по професията, която изучават.
 • осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез актуализиране на учебните планове и програми;
 • нормативно уреждане на механизъм за повишаване квалификацията на преподавателите по професионална подготовка на къси периоди от време;
 • повишаване на качеството на професионалното образование и обучение чрез  създаване на модерна и съвременна училищна инфраструктура;
 • широко използване на информационните и комуникационни технологии в професионалното образование и обучение;
 • разширяване на прилагането на модулната организация на професионалната подготовка;
 • осигуряването на стипендии за висок успех и за реални постижения по изучаваната професия;
 • изграждане на системи за кредити на базата на реалните резултати от ученето, които да бъдат приложими при прехода от професионално образование във висше образование;
 • обвързване на практическото обучение на обучаемите (ученици, заети и безработни лица) с формиране на умения в реална работна среда;
 • участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални условия и за осигуряване на заетост;
 • участие на бизнеса/организациите на бизнеса във финансирането на дуално обучение за осигуряване на нуждите му, в т.ч. на нуждите от квалифицирани специалисти за малките и средните предприятия (МСП).
 1. Изграждане на система за актуализиране на квалификациите на учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование:
  • участие в европейското пространство за образование и обучение с прозрачни квалификационни системи, позволяващи трансфер и натрупване на резултати от ученето, признаване на квалификации и компетентности и увеличаване на транснационалната мобилност;
  • систематично използване и утвърждаване на европейските инструменти за прозрачност като Националната квалификационна рамка (НКР), Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и Европас за насърчаване на транснационалната мобилност; използване на Европейските структурни фондове и Програмата за учене през целия живот (от 2014 година Еразъм+) в подкрепа на съгласуваните приоритети в областта на ПОО, включително международната мобилност и реформите.

 

 1. Привличане на млади учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на ПОО чрез:
 • осъвременяване на системата за хоризонтално и вертикално кариерно развитие на младите учители по професионална подготовка – създаване на възможности за по-високо стартово заплащане с възможно въвличане на бизнеса, осигуряване на възможности за допълваща квалификация, вкл. с активното участие на организациите на бизнеса.
 1. Организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател Тази форма на професионално образование и обучение съчетава обучение в реална работна среда под ръководството на наставник чрез наемане на работа в предприятие и обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение по искане на работодател.
 2. Утвърждаване на модулна организация на професионалната подготовка. Целта на модулната организация е постигане на единство между теоретичното и практическото обучение с приоритет на учебната и производствената практика и осигуряване на възможност за избор на организацията на професионалната подготовка. Модулът е самостоятелно обособена част от съдържанието на обучението по професионална подготовка. Учебната документация се разработва с участието на бизнеса в съответствие с целите на предвиденото професионално обучение. Обучението, основано на модулен принцип, предоставя възможности на обучаемите да надграждат всеки учебен модул и всяко следващо ниво над предходните. Модулното обучение се базира на кредитната система. Модулното обучение дава възможност на обучаваните да постигнат 20 единиците резултати от учене, предвидени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия или по част от професия.
 3. Развитие на системата за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и съответните държавни образователни изисквания (ДОИ). В ЗПОО и Наредба 2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности са формулирани условията и редът за валидиране на  професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. На тази основа изградената в страната мрежа от доставчици на професионално образование и обучение осигурява възможности за признаване и сертифициране на професионална квалификация.
 4. Въвеждане на кредитна система в ПОО Кредитната система в ПОО има за цел улесняването на трансфера, признаването и натрупването на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение на лица, чиято цел е придобиването на професионална квалификация. Кредитната система ще повиши прозрачността и преносимостта на резултатите от учене, което ще улесни международната учебна мобилност на гражданите и ще повиши възможностите им за трудова заетост на националния и на европейския пазар на труда. Въвеждането на системата за трансфер на кредити ще улесни прехода между средното и висшето образование.
 5. Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в      професионалното образование и обучение

 

Приоритетно направление ІІ. Усъвършенстване  на системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти, квалификация и  перманентно обучение:

  Цели:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите и възпитателите, работещи в училището.
 2. Развитие на системата за квалификация и прилагане на новия ДОС.
 3. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
 4. Повишаване на изискванията към работата на учителя.
 5. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.

 

   Действия

 1. Усъвършенстване на системата за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.
 2. Използване на разнообразни форми на вътрешна и външна квалификация.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешноучилищната контролна дейност.
 6. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.
 7. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 9. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail, социални мрежи.
 10. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.
 11. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и със СОП.
 12. Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
 13. Изграждане на система за кариерно развитие на педагогическите специалисти и система за атестиране.
 14. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 15. Обучение на учителите/класни ръководители за работа с програми в областта на гражданското и здравно образование, насилието над и между децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната среда.
 16. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно оценяване, ДЗИ и ДИППК.
 17. Участие в програма „Диференцирано заплащане“, обвързана с резултатите от учебния процес и дейности с учениците.
 18. Подкрепа за учители, работещи с деца със специфични образователни потребности.
 19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

 

 

 

Приоритетно направление ІІІ. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество:

  Цели:

 1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства, с доброволчество. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата в клубове по интереси и по национални и международни програми и проекти.
 3. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 4. Реализиране на ефективна рекламна и медийна политика за  популяризиране постиженията на учениците и учителите.
 5. Поддържане  на сайта на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
 6. Развиване форми на ученическо самоуправление. Продължаваща подкрепа на УС при ПГЕЕ.

 

 Действия:

 1. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.
 2. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
 3. Организиране на културни мероприятия в училището, на местно и регионално ниво.
 4. Организиране на информационни дейности в училището, на местно и регионално ниво за учители, администрация и ученици.
 5. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.

 1. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
 2. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
 3. Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
 4. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 5. Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 6. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове извънкласни дейности.
 7. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
 • състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;
 • подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа;
 • творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
 • участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
 1. Активно съдействие и подпомагане инициативите на УС от педагогическата колегия.
 2. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата пред обществеността.
 3. Утвърждаване традицията за поздравителни адреси до родители с на изявени ученици.
 4. Връчване на грамота/сертификат на всяко дете при участие в извънкласно мероприятие.
 5. Обезпечаване с материали на клубовете по интереси.
 6. Връчване на ежегодна награда „Ученик на годината“ на 24 май.

 

Приоритетно направление ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците .Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

     Цели:

 1. Изпълнение на Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.
 2. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 3. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
 4. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 5. Създаване на условия за приемственост между различните класове.
 6. Възпитаване на качества за работа в извънкласни форми.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
 2. Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.

 

    Действия:

 1. Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
 2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП.
 3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 4. Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
 5. Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
 6. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 7. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 8. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.

 

 

Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 Цели:

 1. Осигуряване закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
 2. Перманентни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
 3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол, и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

Действия:

 1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-RD.
 2. Ежегодно изготвяне на раздел от Правилник за дейността на училището в изпълнение на този приоритет.
 3. Спазване на утвърдения график за дежурството в училище, осъществяване на самоконтрол и контрол, както и включване на учениците в дежурства.
 4. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 5. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 6. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 7. Поддържане на системите за видеонаблюдение, пропускателен режим и охрана на училището.
 8. Поддържане и подобряване на безопасността на материалната база.
 9. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 10. Адекватно здравно обслужване в училището.
 11. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
 12. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
 13. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
 14. Изпълнение на графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 15. Изпълнение на графици за обучение на учениците за защита при бедствия на пребиваващите.
 16. Изпълнение на началното военно обучение в IX и X клас.

 

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

 ЦEЛИ

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.
 3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците – УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО, СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩНОСТТА.
 6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия

ДЕЙСТВИЯ

 1. Изпълнение на дейностите, заложени в училищния модел за изграждане на взаимоотношения между училището, семейството и общността
 2. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 3. Повишаване на уменията за работа с родители.
 4. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
 5. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
 6. Изпълнение на училищната програма за намаляване на отсъствията на учениците.
 7. Спазване графика за консултации и приемно време.
 8. Проучване мнението на родителите по различни въпроси
 9. Педагогическата колегия периодично и своевременно предоставя информация за :
 • успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • спазването на училищната дисциплина;
 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите
 • интегрирането им в училищната среда;
 • посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • отсъствията на ученика от учебни часове;
 • наличие на процедура за налагане на наказание;
 1. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • да участват в Обществения съвет;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;
 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

11.Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:

 • Детска педагогическа стая
 • Агенция за социално подпомагане
 • Агенция за закрила на детето
 • МКБППМН към Община Горна Оряховица
 • Дирекция „Полиция“
 • правосъдните органи
 • Община Горна Оряховица
 • Областна управа
 • РУО-В.Търново
 • кметовете на населените места от общината, областта и региона
 • Културно – образователно сътрудничество с училищата от общината, областта и региона
 • сходни професионални гимназии
 • университетите от региона и страната
 • неправителствени организации, дарители и спонсори, фирми;
 • Културни и образователни институции.

 

 

 

Приоритетно направление VІІ. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

   ЦЕЛИ

 1. Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 3. Естетизация на околната среда.
 4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика и ПО; подобряване на учебната материална база.

     ДЕЙСТВИЯ

 А. Подобрения във външната среда:

 1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
 2. Поддържане на парка и на училищния  двор.
 3. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 4. Създаване/Поддръжка на местата за почивка на учители/ученици.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

 1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета.
 2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие чрез. предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 4. Поддържане на пожаро-известителната система.
 5. Поддържане на системите за видеонаблюдение и СОТ.
 6. Поддържане на информационния кът във фоайето на училището.

 В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

 1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
 2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 3. Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 4. Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 5. Активно участие в електронната свързаност на българските училища.
 6. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 7. Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 8. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 9. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
 10. Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.
 11. Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието.
 12. Използване на „облачни“ технологии.
 13. Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.
 14. Използване на програми с отворен код (GNU лиценз) по отделните предмети и електронни продукти за дистанционно обучение.
 15. Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет.
 16. Допълване на създадените статични системи компютър-монитор-втори монитор (РС-1М-2М) с интерактивен таблет във всяка класна стая и кабинет.

 

 

 

Приоритетно направление VІІІ.

Изпълнение на Национална стратегия за

„Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

 

Образователната концепция „Учене през целия живот“ (или непрекъснато образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.

Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес:

 • компетентности в областта на българския език;
 • умения за общуване на чужди езици;
 • математическа компетентност и основни компетентности в
 • областта на природните науки и на технологиите;
 • дигитална компетентност;
 • умения за учене;
 • социални и граждански компетентности;
 • инициативност и предприемчивост;
 • културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;
 • умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.

   ЦЕЛИ

 1. Въвеждане на нови форми на обучение, на нови образователни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и мобилността на глобализиращия се свят.
 2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.

     ДЕЙСТВИЯ

 1. Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и ПГЕЕ за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

2.Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

 1. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.
 2. Въвеждане на дистанционна и комбинирана форма на обучение в училището.
 3. Развитие на разнообразни форми на учене – дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).

6.Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.

 1. Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.

8.Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН:

 1. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
 2. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, институции и неправителствени организации.
 3. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
 4. Развитие на електронните умения на учители и администрация.
 5. Развитие на електронна среда за дистанционно обучение.

 

 

Приоритетно направление ІХ.

Участие в национални програми и проекти:

ЦЕЛИ : 1.  Участие на училищната общност във национални и международни програми ипроекти.

 1.   Развитие на конкурентноспособността на училището.

 ДЕЙСТВИЯ

Участие в националните програми:

 1. „Квалификация“ с двата модула „Квалификация на учители” и  „Квалификация на директори”, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование. Програмата включва разработка, апробация и внедряване на инфраструктура на е-среда за съчетано учене за нуждите   на  училищните  директори;
 2. „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 3. „Енергоефективно саниране на училищни сгради“, част от Оперативна програма“ Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. като нашата цел е да се довърши започналото саниране и да подпомогне: намаляването на енергийните разходи на училището и облекчаването на бюджета ни за режийни разноски;     намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда; подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес; подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.
 4. Създаване на привлекателна образователна среда – модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, която цели възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.
 5. „Училището – територия на учениците“, която цели да задържи учениците по-дълго време в училище, чрез предоставяне на възможност за работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти.
 6. „С грижа за всеки ученик“- модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по  общообразователна подготовка“, с която осигуряваме възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Програмата мотивира учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
 7. „Закрила на деца с изявени дарби“
 8. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение чрез следните оперативни направления:
 • „Училище без насилие“ – модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
 • „Стипендии  на ученици след завършено  основно образование“.

9.„На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час“ – заместване на отсъстващи учители в училището.

 1. Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

Вътрешноучилищни проекти:

 1. Участие в ежегодно международно оценяване на ученици – PISA и постигане на:

–  постигане на добри резултати от обучението по предметните области, включени в международното изследване

– Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

– Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.

– Постоянно поддържане и подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.

– Поддържане на училищните сървъра по корпуси с цел осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.

– Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището. Целта е да се премине постепенно към най-нов операционен и офис софтуер.

– Активно използване на конферентната зала в училището, оборудвана с най-модерна техника.

 1. Проект „Поддържане  на училищния сайт”. Обновяване и актуализация.
 2. Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в образователния процес, реализиран в училището”, насочен към учениците и учителите в училището.

– въвеждане на офис 2013 на компютрите предоставени на учителите в училището с цел предоставяне повече възможности за реализиране идеите на колегите и учениците за използване на ИКТ в училището.

 1. Проект “Защита на училищната мрежа от вируси и хакерски атаки”-използване Microsoft Security Essentials за защита от вируси, шпиониращ софтуер и друг опасен софтуер (приложението предоставя защита в реално време на компютрите в училището).

 

 

Приоритетно направление Х.

Училищна е-политика

 

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ , към които е насочена е-политиката на училището са:

 1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност);
 2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;
 3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда.
 4. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната компетентност на обучаваните.
 • Целта е да се изгражда гражданин на новото информационно общество, като се подготви за успешна социализация в информационната среда.
 1. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;
 2. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление, WEB и WEB 2.0 инструменти.

   Основните области на интервенция ще се реализират чрез следните СТРАТЕГИИ:

 1. Стратегия за информационните технологии – фокусирана върху развитето на ИТ инфраструктура (компютри, свързаност, софтуер, периферия);
 2. Стратегия за информационните системи – тя се отнася до свързването на изграждането на информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използване на информацията;
 3. Стратегия за информационен мениджмънт– насочена към определяне на начина, по който училището управлява своите основни дейности в областта на информационните технологии и информационните системи.

  ДЕЙСТВИЯ

 1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
 2. Връзка с Интернет – Wi-Fi свързаност.
 3. Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
 4. Развитие на медиен маркетинг.
 5. Използване на електронни фактури.
 6. Използване на електронен подпис.
 7. Внасяне на осигуровки в НАП.
 8. Електронно банкиране.
 9. Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
 10. Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните компютърни програми.
 11. Използване на електронни книги или други мобилни устройства в учебния процес.
 12. Поддържане на училищния интернет сайт, който изгражда образа на ПГЕЕ в света и е достъпен винаги.
 13. Организиране използване на софтуерни продукти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал
 14. Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни ръководители, възпитатели и персонал, и изработване на електронно лично досие.
 15. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиратне процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в училището.
 16. Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на училището, т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.
 17. Повишаване имиджа на училището чрез различини е- и медийни инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
 18. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:

– по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);

–  въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;

– засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти;
– разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;

– интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.

 1. Реализиране на управленски действия насочени към:

– обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;

– използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет (Facebook) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;

– създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;

 1. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището”

Основни елементи:

– електронни документи и електронен документооборот;

– е-информация за учениците, включително и здравен статус;

– електронни архиви;

–  училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;

– продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;

– пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).

 1. Поддържане на училищните сървъри.
 2. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) като училище:

– свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;

– обхванато от електронна платформа за е-обучение;

– внедрило технология за организиране на виртуална класна стая;

– внедрило безхартиен документооборот;

– с внедрена цялостна информационно-управленска система;

– използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;

– използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;

– използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;

– използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.;

– максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;

– провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;

– редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и под­готовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;

– създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства ;

– участващо в устойчивата световна тенденция в развитието на средствата за информатизация – миг­рацията към така наречените „облачни“ технологии и възползвайки се от преимущества на облачните технологии за ефективно използване на техни­ческите средства и информационните ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоата­ция на системите, възможност да се осигури високо ниво на защита и др.

– осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит.

– имащо намерие за широко прилагане на т.нар. зелени информационни техноло­гии. Примери в това отношение са:

а) автоматизирано съставяне на документи – чрез композиране от техни елементи, обработвани от различни системи;

б) осигуряване на възможности за независима (паралелна) работа на потребителите с поддържаните обекти;

в) отказване от ненужно разпечатване на документи, като достъпът към всеки от тях се предоставя на оторизирани потребители чрез средс­тва на самите системи;

г) потвърждаване/подписване на документи с електронни средства и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективното използване на ИКТ предполага, че:

– съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;

– повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;

-решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През петгодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Размерът на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:

– стипендии;

– здравен кабинет;

– капиталови разходи;

– спорт;

– добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

– добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

– средствата по национални програми за развитие на образованието;

– всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти.

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.

Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.

Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.

 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от държавата/общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

Настоящата Стратегия за развитие на училището през периода 2016 – 2020 година е приета с Протокол № 17 от заседание на педагогическия съвет, проведено на 25.08.2016 г..