СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Приема се на основание чл. 263 ал.1 т.1 от ЗПУО с

Решение на ПС – протокол № 18 от 08.09.2016 г, одобрена с протокол № 2 от

28.03.2017 г. на Обществения съвет, утвърдена

със заповед на директора №1175/14.09.2016 г.

Стратегията за развитие на П Г Е Е “М.В.Ломоносов” – гр.Горна Оряховица, се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно образование, Правилника за прилагането му, приоритетите на МОН, на РУО – гр.В.Търново, Стратегията за развитие на образованието в Община Горна Оряховица и Област Велико Търново, както и от спецификата на нашето училище. Тя продължава и доразвива доказалите своята ефективност и приложимост идеи , очертава и конкретизира новите рамки за развитие на образованието, съобразени със:

 • Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016г.
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година
 • Национален план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаванеØ и повишаване на грамотността;
 • Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.);
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническитеØ малцинства;
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020г.;Ø
 • Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на РепубликаØ България 2014-2020г.;
 • Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020г.
 • Закона за закрила на детето;
 • Закона за дискриминацията;
 • Стратегия за развитие на Община Горна Оряховица 2016- 2020 година.
 • Количествени показатели за средата, в която функционира училището:
  Учебна година Брой ученици Брой паралелки
  2016/2017 384 17
  2015/2016 394 18
  2014/2015 434 19

   

  През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

   

  Учебна година Непедагогически

  персонал

  Педагогически

  персонал

  Образователно-квалификационна степен на педаг. персонал ПКС и научна степен
  2016/2017 10 38 Магистри -38

  Бакалаври -;

  Специалист –

  С ПКС – 28 учители, от които:втора ПКС – 8, с четвърта ПКС – 11 и с пета ПКС – 9.
  2015/2016 10 42 Магистри – 42

  Бакалаври -;

  Специалист –

  С ПКС – 20 учители, от които:втора ПКС – 9, с четвърта ПКС – 3 и с пета ПКС – 8
  2014/2015 12 44 Магистри – 44;

  Бакалаври -;

  Специалист –

  С ПКС – 21 учители, от които:втора ПКС – 10, с четвърта ПКС – 3 и с пета ПКС – 8.

ВИЗИЯ

Да се изгради образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие чрез конкурентноспособност и гарантиране качеството на общообразователната и професионалната подготовка на учениците.

МИСИЯ

            ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Професионалното образование и обучение като ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие в Европа нараства. Европейските инициативи в отговор на бързите промени в икономиката и обществото изискват перманентно подобряване на системите за професионално образование и обучение и модернизация на базата, така че тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” е ориентирана и е част от този важен процес.

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ

  Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика   се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
Гъвкавост

 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
Единство в многообразието

 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.
Автономност

 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.
Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, като полезен гражданин на РБългария.

 

    Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка
Приоритетно направление II. Повишаване на качеството и ефективността на професионалното образование и подготовка
Приоритетно направление III. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение
Приоритетно направление IV. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище
Приоритетно направление V. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности
Приоритетно направление VI. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището
Приоритетно направление VII. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи
Приоритетно направление VIII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление IX. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището
Приоритетно направление X Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”
Приоритетно направление ХI. Участие в национални програми и проекти
Приоритетно направление ХII. Училищна е-политика

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ.

 

А. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

Приоритетно направление I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка:

  ЦЕЛИ:   Осигуряване на качествено и ефективно образование.

 1. Въвеждане и изпълнение изискванията на НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.
 2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 3. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 6. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 7. Роля на Обществения съвет при определяне цялостната политика на училището.
 8. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 9. По-широко навлизане на нови методи на преподаване.

ДЕЙСТВИЯ:

 1. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността и базисни знания.
 3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език.
 4. Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 6. Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки и спорт.
 7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 8. Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
 9. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.

10.Реализация на гражданското образование.

11.Запазване едносменния режим на обучение.

12.Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

 1. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
 2. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване и завършване на образованието в нашето училище.
 3. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 4. Усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

16.1.   използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

16.2.   извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

16.3.   реализация на дейности за повишаване на резултатите от ДЗИ, външното оценяване по АЕ и ИТ и ДИППК;

 1. Професионално ориентиране на учениците, завършващи средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 2. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 3. Стриктно спазване на изискванията:

19.1.   за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

19.2.   на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с подрастващи”;

19.3.   за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

19.4.   за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и труд;

 1. Засилване взаимодействието с родителите участници, избрани за членове на Обществения съвет.
 2. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 3. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 4. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 5. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 6. Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности.
 7. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 8. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и усъвършенстване на статута на Обществения съвет.
 9. Засилване на практическото обучение в училището, въвеждане на дуално обучение.
 10. Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
 11. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

Приоритетно направление ІІ. Повишаване на качеството и ефективността на професионалното образование и подготовка

ЦЕЛИ: Превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене и реализация на младите хора.  Перманентно подобряване на системата за професионално образование и обучение и модернизация на базата, така че тази система да допринесе за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда.

 

ДЕЙСТВИЯ

С приемането на нов закон за училищното образование и определянето на етапите и степените на образование ще се търси осигуряване на достъпа, гъвкавостта и проходимостта при придобиване на квалификации и надграждане на професионални умения в училищната система. Ще се създадат възможности за оптимална проходимост между средното общо образование, средното професионално образование и висшето образование. Проходимостта между средното общо образование и средното професионално образование може да се осъществи от обучаващата институция с компенсиращо обучение/допълващо обучение за професионална подготовка чрез избираеми модули или чрез самоподготовка на учениците. Конкретните стъпки:

 1. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация;- поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно участие;
 2. Координирано прилагане и управление на националните и европейските- инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, осигуряването на качество, на мобилността и на прозрачността на механизмите и процесите в областта на ПОО;
 3. Оптимизирането на училищната мрежа следва да създаде предпоставки за финансиране на професионални училища, с национално и регионално значение, защитени професии, съобразно потребностите на общините в конкретния регион, както и с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение);
 4. Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение чрез:
 • включването в ПОО на мотивирани обучавани с интереси и нагласи за професионална реализация и кариерно развитие по професията, която изучават.
 • осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез актуализиране на учебните планове и програми;
 • нормативно уреждане на механизъм за повишаване квалификацията на преподавателите по професионална подготовка на къси периоди от време;
 • повишаване на качеството на професионалното образование и обучение чрез създаване на модерна и съвременна училищна база;
 •  широко използване на информационните и комуникационни технологии в професионалното образование и обучение;
 • разширяване на прилагането на модулната организация на професионалната подготовка;
 • нормативно уреждане на осигуряването на стипендии за висок успех и за реални постижения по изучаваната професия;
 • обвързване на практическото обучение на обучаемите (ученици, заети и безработни лица) с формиране на умения в реална работна среда;
 • участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални условия и за осигуряване на заетост;
 • участие на бизнеса/организациите на бизнеса във финансирането на дуално обучение за осигуряване на нуждите му, в т.ч. на нуждите от квалифицирани специалисти за малките и средните предприятия (МСП).

5. Изпълнение на училищната програма за квалификация на учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование:

 • участие в европейското пространство за образование и обучение с прозрачни квалификационни системи, позволяващи трансфер и натрупване на резултати от ученето, признаване на квалификации и компетентности и увеличаване на транснационалната мобилност;
 • систематично използване и утвърждаване на европейските инструменти за прозрачност като Националната квалификационна рамка (НКР), Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и Европас за насърчаване на транснационалната мобилност; използване на Европейските структурни фондове и Програмата за учене през целия живот (от 2014 година Еразъм+) в подкрепа на съгласуваните приоритети в областта на ПОО, включително международната мобилност и реформите.

6. Привличане на млади учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на ПОО чрез:

 • осъвременяване на системата за хоризонтално и вертикално кариерно развитие на младите учители по професионална подготовка – създаване на възможности за по-високо стартово заплащане с възможно въвличане на бизнеса, осигуряване на възможности за допълваща квалификация, вкл. с активното участие на организациите на бизнеса.

7. Осигуряване на качество и ефективност на ПОО

7.1. Въвеждане и изпълнение изискванията на НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.

7.2. Организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател Тази форма на професионално образование и обучение съчетава обучение в реална работна среда под ръководството на наставник чрез наемане на работа в предприятие и обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение по искане на работодател.

7.3. Разширяване на прилагането на модулна организация на професионалната подготовка. Целта на модулната организация е постигане на единство между теоретичното и практическото обучение с приоритет на учебната и производствената практика и осигуряване на възможност за избор на организацията на професионалната подготовка. Модулът е самостоятелно обособена част от съдържанието на обучението по професионална подготовка. Учебната документация се разработва с участието на бизнеса в съответствие с целите на предвиденото професионално обучение. Обучението, основано на модулен принцип, предоставя възможности на обучаемите да надграждат всеки учебен модул и всяко следващо ниво над предходните. Модулното обучение се базира на кредитната система. Модулното обучение дава възможност на обучаваните да постигнат 20 единиците резултати от учене, предвидени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия или по част от професия. След оценяване и валидиране на придобитите единици резултати от учене на обучавания се присъждат кредити за тези единици.

7.4. Осигуряване на работещи вътрешни правила за изпълнение на дейностите по валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и съответните държавни образователни изисквания (ДОИ).

7.5. Осигуряване на работеща система за качество на валидирането – чрез ежегоден мониторинг и контрол на основните етапи от валидирането – планиране, прилагане, оценка и преразглеждане.

7.6. Ежегодно актуализиране състава на комисията по валидиране, съгласно професиите и специалностите, по които училището може да осъществява такова – заповед на директора за определяне състав на комисията по валидиран

7.7. Разширяване на участието и отговорностите на партньорите в професионалното образование и обучение – участие на заинтересованите страни при разработване и утвърждаване на промени в учебните планове и програми; участие на даинтересованите страни в подобряване на материалната база за практическо обучение; използване на базите на фирми – партньори за провеждане на практическо обучение; организиране и провеждане на професионални състезания, конкурси и семинари в партньорство с бизнеса и висшите учебни заведения; съвместна дейност с ВУЗ за провеждане на поддържаща, надграждаща и преквалификация на педагогическите кадри; осигуряване от страна на фирмите на стипендии и работни места за завършващите ученизи по съответните професии и специалности и др.

Приоритетно направление ІІI. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:

  Цели:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите и възпитателите, работещи в училището.
 2. Въвеждане и прилагане изискванията на  НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 3. Организация на дейностите от училищната програма за квалификация на учителите.
 4. Изпълнение на изградената система за кариерно развитие на педагогическата колегия.
 5. Повишаване на ефективността при планиране, организиране и изпълнение на вътрешноучилищните квалификации.
 6. Предоставяне на възможности и ресурсно осигуряване на индивидуална квалификация на учителите при интерес и необходимост, свързана с изпълнението на преките задължения за заеманата длъжност.
 7. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.

 

   Действия

 1. Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.
 2. Използване на разнообразни форми на вътрешно- и външноквалификационна дейност.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ЗПУО, държавните образователни стандарти и вътрешните правилници.
 6. Квалификация на учителите при въвеждането на нови учебни програми.
 7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми     и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 8. Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.
 9. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и със СОП.
 10. Въвеждане и водене на регистър на проведените квалификационни зейности
 11. Обвързване на квалификацията и кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
 12. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 13. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 14. Обучение на учителите/класни ръководители за работа с програми в областите – превенция на употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната среда.

15  Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

Приоритетно направление ІV.

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:

  Цели:

 1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество
 3. Реализиране на ефективна рекламна и медийна политика за  постиженията на училището
 4. Поддържане  на сайта на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

 

  Действия:

 1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки

конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.

 1. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 2. Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 3. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове извънкласни дейности.
 4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
 5. Организиране на културни празници в училището на районно и градско ниво.
 6. Организиране на информационни и рекламни кампании в училището на регионално ниво родителската общност, учители, администрация и ученици.
 7. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 8. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 9. Създаване и използване на електронно учебно съдържание.
 10. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
 11. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
 12. Разширено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
 13. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН, общинско  и областно ниво.

Приоритетно направление V. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите

     Цели:

 1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
 3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 4. Създаване на традиции и приемственост между различните класове.
 5. Развиване ефективността на връзката учител-родител в контекста на изграждане на училищната общност

6   Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

 1. Утвърждаване на училището като образо­вателен, духовен и културен център.

 

    Действия:

 1. Разширяване достъпа до информационни технологии.
 2. Удовлетворяване желанията на учениците за обучение във факултативни форми.
 3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 4. Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с интернет във всички корпуси, и помещения на училището.
 5. Създаване на в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
 6. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 7. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 8. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.
 9. Поддържане на изградената система за връзка с родителите чрез електронната поща или електронен дневник по схемата: училищно ръководство – класен ръководител – родител.
 10. Проучване мнението на родителите и учениците чрез анкети.

 

Приоритетно направление VI. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

Цели:

  1. Ефективен пропускателен режим в училището
  2. Изпълнение на мерките за опазване здравето и безопасността на учениците в училището.
  3. Провеждане на мероприятия с дългосрочен ефект, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
  4. Реализиране на  конкретни мерки, свързани с оценка на риска и планиране на превенция за ограничаване и преодоляване на опасностите.
  5. Внедряване    на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

Действия:

 1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-RD.
 2. Ежегодно актуализиране на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 3. Стриктно спазване на графика на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисия по спазването на дежурството.
 4. Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта – постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 5. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, заложени в плановете на комисиите по безопасност на движението, противопожарна защита, защита при бедствия на пребиваващите, здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 6.  Трениране на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично провеждане на практическо обучение – проиграване на тренировки за действие при бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар,обгазяване, злонамерен телефонен сигнал, терористичен акт и др.).
 7. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 8. Работеща система за превенция на тормоза в училище.
 9. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
 10. Осигуряване на здравно обслужване в училището.
 11. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
 12. Изпълнение на дейностите, заложени в плана на комисията по безопасност на движението.
 13. Провеждане на начално военно обучение в IX и X клас.

Приоритетно направление VII. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

ЦEЛИ

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с нормативната уредба.
 3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

ДЕЙСТВИЯ

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 2. Повишаване на уменията за работа с родители.
 3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
 4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
 5. Изпълнение на училищната програма за ограничаване на отсъствията.
 6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 7. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 8. Търсене мнението на родителите по различни въпроси, свързани с образователния и възпитателния процес, административното обслужване, самооценка качеството на предлаганото образование и др.
 9. Учителите периодично и своевременно ще предоставят информация за индивидуалния напредък на всеки ученик, като:
 • успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • спазването на училищната дисциплина;
 • уменията за общуване ученици- учители
 • интегриране на учениците в училищната среда;
 • посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • отсъствията на ученика от учебни часове;
 • когато започне процедура за налагане на санкции;
 • интереси за участие в допълнителни обучения;
 • интереси за участия в извънкласни и извънучилищни форми;
 • необходимост от обща или допълнителна подкрепа на личностното развитие;
 • необходимост от дообучителни дейности поради затруднения по отделни учебни предмети;
 • успехи и отличия постигнати на училищно, регионално или национално ниво
 • награди и поощрения на постиженията на учениците
 1. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • срещи с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • участие в родителските срещи;
 • изразяване на мнение и предложения за развитие на училището;
 • присъствие в заседанията на ПС и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • участие в работата на Обществения съвет;
 • консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;
 • осигуряване посещаемостта на ученика в училище;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • участие в съвместни инициативи при провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности;
 • изграждане на позитивна и работеща училищна общност – учители – ученици – родители;

11.Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:

 • РУО и МОН;
 • Областна администрация;
 • Общинска администрация;
 • Общински съветници;
 • Районно управление на полицията и Детска педагогическа стая към него;
 • Местна общественост;
 • Неправителствени организации, дарители и спонсори, фирми;
 • Културни и образователни институции.  ЦЕЛИ  2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.  4.    Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • 3.   Развиване форми на ученическо самоуправление. Продължаваща подкрепа на УС при       ПГЕЕ.
 • 1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 • Приоритетно направление VIII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
 1. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси и по национални програми.
 2. Продължаване на дейностите в инициативата „Международна награда на херцога на Единбург”  1.     Развиване дейността на клубовете по интереси и ресурсното им осигуряване – спорт и изкуства, доброволчество, наука и техника. –      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми; –      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа; –      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 4.   Подобряване работата на Ученическия съвет. 6.   Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите. 8.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците и подкрепа за допълнително обучение извън задължителното учебно време .10.  Утвърждаване традицията за поздравителни адреси до родители на изявени ученици. 12.  Връчване на ежегодни награди „Ученик на годината“ и „Ученик на випуска“.         ЦЕЛИ 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 4.  Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика и др.;        ДЕЙСТВИЯ 1. Подобряване състоянието на външната среда – Поддържане на парка и на училищния  двор. 4. Ефективно използване на съществуващата материална база при провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. 1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета. 3.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие чрез. предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение. 5.  Поддържане на системите за видеонаблюдение и СОТ.
 3. В. Поддържане на модерна ИКТ среда: Впрягане на технологиите за участие в:
 4. 6.  Поддържане на информационния кът във фоайето на училището.
 5. 4.  Изграждане и поддържане на пожаро-известителната система.
 6. 2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 7.   Б. Подобрения във вътрешната среда:
 8. 3.  Подобряване на условията за развиване на ученически спорт
 9.  А. Подобрения във външната среда:
 10. 5. Подобряване на учебната материална база.
 11. 3. Естетизация на околната среда.
 12. 1.  Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 13. Приоритетно направление IX. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището
 14. 11.  Стимулиране участието на учениците в извънкласни дейности.
 15. 9.  Организация за представяне и популяризиране на постиженията на учениците от състезания и олимпиади.
 16. 7.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 17. 5.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
 18. 3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 19. –      творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
 20. –      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;
 21. 2.     Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
 22. ДЕЙСТВИЯ
 23.    7.   Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.
 1. Националната образователна мрежа (НОМ).
 2. Разработване на електронно образователно съдържание.
 3. Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 4. Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 5. Активно участие в националната програма ИКТ в училище и осигуряване на надеждна електронната свързаност.
 6. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 7. Изграждане на функционална безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 8. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 9. Постоянно поддържане и обновяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски).
 10. Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.
 11. Внедряване   на   иновативни   технологии   в   образованието.
 12. Използване на „облачни“ технологии.
 13. Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.
 14. Използване на програми с отворен код (GNU лиценз) по отделните предмети и електронни продукти за дистанционно обучение.
 15. Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет – тип Електронен дневник.
 16. Допълване на създадените статични системи компютър-монитор – втори монитор (РС-1М-2М) с интерактивен таблет във всяка класна стая и кабинет.

 

 

 

Приоритетно направление X. Изпълнение на Национална стратегия за

„Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

 

Образователната концепция „Учене през целия живот“ (или непрекъснато образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.

Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес:

 • компетентности в областта на българския език;
 • умения за общуване на чужди езици;
 • математическа компетентност и основни компетентности в
 • областта на природните науки и на технологиите;
 • дигитална компетентност;
 • умения за учене;
 • социални и граждански компетентности;
 • инициативност и предприемчивост;
 • културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;
 • умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.

   ЦЕЛИ

 1. Въвеждане на нови форми на обучение, на нови образователни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и мобилността на глобализиращия се свят.
 2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.

     ДЕЙСТВИЯ

 1. Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и ПГЕЕ за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

2.Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

 1. Осигуряване на възможност учениците да се обучават в алтернативни форми на обучение – дистанционна и комбинирана форма на обучение в училището.
 2. Разширяване на възможностите за използване на училищната библиотека.
 3. Насърчаване на продължаващата квалификация на преподавателите.
 4. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН:
 5. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, институции и неправителствени организации.
 6. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики в ученето.
 7. Развитие на електронните умения на учители и администрация.

 

 

Приоритетно направление ХI. Участие в национални програми и проекти:

ЦЕЛИ : 1.  Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми, обявени от МОН и покриващи нашите потребности.

 1. 2.   Развитие на конкурентноспособността на училището.

ДЕЙСТВИЯ

Участие в националните програми:

 1. НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
 2. НП„Квалификация „
 3. НП „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 4. „Енергоефективно саниране на училищни сгради“, като нашата цел е да се довърши започналото саниране и да подпомогне: намаляването на енергийните разходи на училището и облекчаването на бюджета ни за режийни разноски;     намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда; подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес; подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.
 5. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“
 6. НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
 7. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“
 8. НП „Обучение за ИКТ кариера“
 9. НП „Диференцирано заплащане“, чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 10. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:
 • „Училище без насилие“ – модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
 • „Стипендии  на ученици след завършено  основно образование“. 1. Проект „Училище за утрешния ден“ чрез: – Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. – Поддържане на училищните сървъра по корпуси с цел осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание. – Активно използване на конферентната зала в училището, оборудвана с най-модерна техника. 3. Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в образователния процес, реализиран в училището”, насочен към учениците и учителите в училището. 4. Проект “Защита на училищната мрежа от вируси и хакерски атаки”-използване Microsoft Security Essentials за защита от вируси, шпиониращ софтуер и друг опасен софтуер (приложението предоставя защита в реално време на компютрите в училището). Приоритетно направление ХII. Училищна е-политика   2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;4. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната компетентност на обучаваните.
 • 3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда.
 •   1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност);
 • ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ , към които е насочена е-политиката на училището са:
 • – въвеждане на офис 2013 на компютрите предоставени на учителите в училището с цел предоставяне повече възможности за реализиране идеите на колегите и учениците за използване на ИКТ в училището.
 • 2. Проект „Поддържане  на училищния сайт”. Обновяване и актуализация.
 • – Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището. Целта е да се премине постепенно към най-нов операционен и офис софтуер.
 • – Постоянно поддържане и подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.
 • – Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 • Вътрешноучилищни проекти:
 • Целта е да се изгражда гражданин на новото информационно общество, като се подготви за успешна социализация в информационната среда.6. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление, WEB и WEB 2.0 инструменти.1. Стратегия за информационните технологии – фокусирана върху развитето на ИТ инфраструктура (компютри, свързаност, софтуер, периферия); 3. Стратегия за информационен мениджмънт– насочена към определяне на начина, по който училището управлява своите основни дейности в областта на информационните технологии и информационните системи.   1.  Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието. 3.  Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището. 6.  Използване на електронни фактури. 8.  Внасяне на осигуровки в НАП. 10.  Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт. 12. Използване на електронни книги или други мобилни устройства в учебния процес. 14.  Организиране използване на софтуерни продукти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал16.  Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиратне процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в училището. 18. Повишаване имиджа на училището чрез различини е- и медийни инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.- по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);- засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти; – разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;20. Реализиране на управленски действия насочени към:- използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет (Facebook) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;21. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището” – електронни документи и електронен документооборот;- електронни архиви;- продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронния дневник; 22. Поддържане на училищните сървъри. – свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа; – внедрило технология за организиране на виртуална класна стая; – с внедрена цялостна информационно-управленска система; – използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН; – използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.; – провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите; – създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства ;- участващо в устойчивата световна тенденция в развитието на средствата за информатизация – миг­рацията към така наречените „облачни“ технологии и възползвайки се от преимущества на облачните технологии за ефективно използване на техни­ческите средства и информационните ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоата­ция на системите, възможност да се осигури високо ниво на защита и др.- имащо намерие за широко прилагане на т.нар. зелени информационни техноло­гии. Примери в това отношение са: б) осигуряване на възможности за независима (паралелна) работа на потребителите с поддържаните обекти;  – съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;-решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ. ФИНАНСИРАНЕ/ ДЕТАЙЛИИзвън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за: – здравен кабинет; – спорт; – добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение; – всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.           Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.           Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
 •           Нашите усилия ще бъдат насочени към:
 •           Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.
 • Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти.
 • – средствата по национални програми за развитие на образованието;
 • – добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
 • – капиталови разходи;
 • – стипендии;
 •            Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Размерът на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.
 • – повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;
 •           Ефективното използване на ИКТ предполага, че:
 • -отказващо ненужно разпечатване на документи, като достъпът към всеки от тях се предоставя на оторизирани потребители чрез средс­тва на самите системи;
 • а) автоматизирано съставяне на документи – чрез композиране от техни елементи, обработвани от различни системи;
 • – осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит.
 • – използване на т.нар. “облачни” технологии
 • – редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и под­готовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;
 • – максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;
 • – използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;
 • – използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;
 • – внедрило безхартиен документооборот;
 • – обхванато от електронна платформа за е-обучение;
 • 23. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) като училище:
 • – пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).
 • –  училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;
 • – е-информация за учениците, включително и здравен статус;
 • Основни елементи:
 • – създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;
 • – обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;
 • – интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.
 • –  въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;
 • 19. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:
 • 17. Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на училището, т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.
 • 15. Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни ръководители, възпитатели и персонал, и изработване на електронно лично досие.
 • 13. Поддържане на училищния интернет сайт, който формира образа на ПГЕЕ в е-пространството и е достъпен винаги.
 • 11. Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните компютърни програми.
 • 9.  Електронно банкиране.
 • 7.  Използване на електронен подпис.
 • 4.  Развитие на медиен маркетинг.
 • 2.  Връзка с Интернет – Wi-Fi свързаност.
 • ДЕЙСТВИЯ
 •    
 • 2. Стратегия за информационните системи – тя се отнася до свързването на изграждането на информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използване на информацията;
 •    Основните области на интервенция ще се реализират чрез следните СТРАТЕГИИ:
 • 5. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;
 • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
 • Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.
 • Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.
 • Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.
 • Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.
 •            Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.