ФИЛОСОФИЯ, ВИЗИЯ, МИСИЯ

1.1 ФИЛОСОФИЯ, ВИЗИЯ, МИСИЯ

 

  1.    ФИЛОСОФИЯ            За нас общообразователната подготовка   винаги е била и ще бъде основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.      Това базисно усилие не отменя и постоянната ни грижа за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в нашето училище.
  2.    Образованието има фундаментален характер. Това му придава изключително голяма роля за формиране и развитие на личността. Динамичните промени и влиянието на съвременната цивилизация налaгат изменения в основните послания, характерни за новия тип образование. В тази посока ПГЕЕ може да претендира за иновации в образователните си политики, адекватни на глобализационните процеси и тенденции в европейски контекст, но и изключително автономни в специфичната  си сфера на  дейност  професионалното образование и обучение.       

       Присъединяването на България към европейските образователни стандарти предопределя характера и спецификата на съвременните реформи и насоки за обновяване на нашето училище на всички нива и равнища. Бързо променящите се условия на социално-икономическия и информационния живот, т.е. динамичното развитие на постиндустриалното общество, визират настоящите ни цели и задачи, определят пътищата и технологиите за тяхното адекватно решаване. В този аспект ПГЕЕ извежда своите водещи инавационни стратегии:

  • Промяна на образователната парадигма – в центъра на обучението се поставя ученикът с неговите потребности, интереси, психически и личностни особености.
  • Промяна на ролята на учителя и превръщането му в партньор на ученика, насочващ, подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения.
  • Промяна на концепциите за подбор и структуриране на образователното съдържание, поставяне на акцента върху ключови понятия, идеи, теории и върху интегративните връзки между тях. Постигане на функционална грамотност по всички дисциплини.
  • Използване на интерактивни методи на преподаване и учене, използване на ИКТ в процеса на обучение – откриване на път към детето на XXI век.
  • Изграждане на системи за наблюдение и контрол върху качеството на образованието чрез въвеждане на система от стандарти за учебното съдържание.
  • Даване на повече свобода, но и изискване на повече отговорност от страна на участниците в образователния процес чрез контрол и самоконтрол . Повишаване на квалификацията на учителите да се превърне в перманентен процес, като се използват различни ресурси – курсове и специализации; партньорства с образователни институции у нас и в Европа, бизнес сътрудничества.

            Днес образованието реконструира своите модели, търсейки онази формула на  човешкото учене, според която всеки сам конструира свое собствено разбиране за света, базирайки се на опита и когнитивните модели, които си е изградил. За ПГЕЕ ученето се разглежда като процес на приспособяване и прилагане на умствени модели в процеса на възприемане, на усвояване на новия опит, взаимодействайки си със средата. Според нас учениците трябва сами да конструират познанието в собственото си съзнание. Необходимо е те сами да откриват и трансформират информацията, ако искат тя да стане тяхна. Тази теория определя активната роля на ученика в процеса на израстването му и в откриването на “собствения смисъл” на познанието.

            Ние наричаме това „Нова култура на учене“. По този начин ученето се превръща в нещо много повече от усвояване на знания – трансформира се в овладяване на компетентности и развитие на много по-сложни цялостни личностни структури.

            И сме решени да я отстояваме с последователност, с професионализъм и със страст – както сме го правили винаги през годините. Защото Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В.Ломоносов” е училище, което задава нови хоризонти, реализира мечти и изгражда личности.

 ВИЗИЯ

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива способностите на всеки ученик, за да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и професионални умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

            Усилията ни са да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и личностно развитие.  Училището ни гарантира качеството на общообразователната и професионалната подготовка на учениците. Ориентирано е  към най-съвременните образователни тенденции, опира се на философията на една нова култура на учене, която поставя в центъра си активната роля на ученика в образователния процес.

 

III. МИСИЯ

ПГЕЕ “М. В. Ломоносов” – гр. Горна Оряховица, е едно от утвърдените училища в областта, региона и страната, със собствени политики  на планиране и моделиране на цялостния образователен процес като автономен субект в конкурентни условия с другите училища. ПГЕЕ осъзнава своята важна мисия да превърне професионалното образование и обучение в атрактивна, висококачествена, достъпна, гъвкава и интерактивна опция за всеки свой ученик. Като част от нашата работна програма ние включваме и програми за продължаващо професионално обучение; модернизиране на материалната база с оглед на новите технологии; въвеждане на стратегии за насърчаване на международната мобилност; изграждане на връзки с бизнеса, които да гарантират адекватност на професионалната подготовка на реалните нужди на пазара; провеждане на комуникационни кампании и стратегии, които да разясняват предимствата на професионалното обучение.

            Чрез постоянната си работа ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” създава гаранции, че младите хора, обучавани в училището, и всички, които имат желание да получат допълнителна квалификация, придобиват нагласата, знанията и уменията, необходими, за да се реализират като търсени професионалисти и модерни личности.