КТТ

Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

Обучението по специалността дава професионални компетенции за инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърна система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства, използване на CAD системи.

Учениците получават комплексна подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, което им дава възможност да бъдат активни участници в компютъризацията на всички отрасли-туризъм, транспорт, комуникации, банково дело и други.

  • Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии;
  • Работа с програмни продкти в областта на електрониката;
  • Теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система;
  • Възможност за ползване на специализиран софтуер;
  • Възможност за реализация в частни и държавни предприятия и фирми в областта на телекомуникациите и компютърните технологии;
  • Чуждоезиково обучение.

 

Последни публикации