Документи

Училищни документи

Училищните документи се разработват от работни групи съставени от учители и се утвърждават от Директора на училището. Част от тях се приемат на заседание на Педагогическия съвет.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2020 година

                          План за изпълнение на стратегията

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

Последни публикации