Клуб ООН

Клуб за ООН в училището съществува от 1999 година и развива разнообразна и пълноценна дейност .От януари 2005 до май 2006 г. работи по Проект "Действай сега за превенция на ранното отпадане от училище" при Дружество за ООН в България .Партньори – Международна школа ЕДЮКО – България, ДАЗД, АСП

Място на изпълнение – София, Варна, Русе, В. Търново, Павликени, Г. Оряховица, Казанлък, Сливен, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали. Клуба за ООН при ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" като участник в проект"Действай сега за превенция на ранното отпадане от училище на деца в риск" при Дружеството за ООН в България,се срещна и информира застрашени деца от отпадане от училище и с цел преодоляване риска от отпадане.
По време на предварително планираната информационна кампания "Децата в риск и тяхната закрила" се предоставиха материали на децата от СУПЗ " Елена Грънчарова", с които работим заедно по проекта, за да бъдат информирани за опасностите ,на които изложени извън училище.

За тази информационна кампания се предоставиха 2 информационни листовки.


Първата, озаглавена "Закрила за детето" съдържа кратка информация къде, от кого, каква помощ може да получи детето в риск; каква услуга предлагат Отделите за закрила на детето за децата от началното и основното училище.

Втората листовка е със заглавие "Имам право да уча" и в нея са посочени кратки текстове за правото на образование, на социална помощ за учебни материали, къде и към кого детето да се обърне в случай на нужда от закрила на правото му на образование. Дружеството за ООН планира информационната кампания, подготвя, отпечатва и разпространява до клубовете за ООН рекламната листовка и поканата-картичка до четири седмици преди планираната информационна кампания.

 


Клубовете за ООН планират конкретните дейности по информационната кампания, които включват разпространение на листовките от младите доброволци сред обучаваните от тях деца, планиране на медийна кампания, организиране на събитие "Играй с нас". В резултат от тази кампания се постави в по-широк мащаб въпросът за децата в риск и тяхното образование и се събуди вниманието на общността към алтернативи за интеграция на тези деца.

Последни публикации