Поправителни изпити

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – СЕСИЯ М. АВГУСТ 2021 Г.

Изпит по учебен предмет Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпит Ученици, които следва да се явяват* Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването
Учебна практика:Разработка на софтуер ИУЧ , ОтПП 18.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

практичен Любослав Георгиев Лалев – ХI е кл.

Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл.

Даниел Денев

Виолина Стоянова

Учебна практика:Вградени системи  ИУЧ , ОтПП 19.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

практичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Даниел Денев

Виолина Стоянова

Бази данни  ИУЧ , ОтПП 20.08.2021г.

9,00 часа

Чертожна зала

теоретичен  

Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл.

Диана Петрова

Венета Стефанова

Николинка Нанева

Виолина Стоянова

Компютърни мрежи ИУЧ , ОтПП 23.08.2021г.

9,00 часа

Чертожна зала

теоретичен  

Любослав Георгиев Лалев – ХI е кл.

Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл.

Диана Петрова

Венета Стефанова

Красимир Цанков

Красимир Пенев

Обектно- ориентирано програмиране ИУЧ , ОтПП 24.08.2021г.

9,00 часа

Чертожна зала

теоретичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Диана Петрова

Венета Стефанова

Виолина Стоянова  Даниел Денев
Учебна практика:Програмиране на WEB дизайн ИУЧ , ОтПП 25.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

практичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Николинка Нанева

Виолина Стоянова

Учебна практика:Математически основи на програмирането ИУЧ , ОтПП  

26.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

практичен Любослав Георгиев Лалев – ХI е кл.

Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл.

Даниел Денев

Виолина Стоянова

Учебна практика:Обектно- ориентирано програмиране ИУЧ , ОтПП 27.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

практичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Виолина Стоянова  Даниел Денев

 

Вградени системи  ИУЧ , ОтПП 30.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

теоретичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Венета Стефанова

Наталия Атанасова

Даниел Денев

Виолина Стоянова

Математически основи на програмирането ИУЧ , ОтПП 31.08.2021г.

9,00 часа

КР 2

теоретичен Пламен Трифонов Димитров – ХI е кл. Венета Стефанова

Наталия Атанасова

Даниел Денев

Виолина Стоянова

 

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – СЕСИЯ М. ЮЛИ 2021 Г.

Изпит по учебен предмет Дата/начален час

Място на провеждане

Място за проверка на изпитните работи Срок и място на оповестяване на резултатите от изпита
1.Учебна практика –

Разработка на софтуер

01.07.2021 г.

14.00 ч.

КР – 2 01.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
2.Учебна практика –

Обектно ориентирано програмиране

02.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ – 2 02.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
3. Компютърни мрежи –

теория

05.07.2021 г

14.00 ч..

КЗ – 1 05.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
4. Учебна практика –

Вградени системи

06.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -2 06.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
5. База данни – теория 07.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -2 09.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
6. Учебна практика –

Програмиране на Web-дизайн

08.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -2 08.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
7. Учебна практика – Математически

основи на програмирането

09.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -2 09.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
8. Учебна практика – База данни 12.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -2 12.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
9. Учебна практика –

Операционни  системи

13.07.2021 г.

14.00 ч.

КР -1 13.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
10. Учебна практика  –

Организация на компютъра

14.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -1 14.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
11. Учебна практика  – Асемблиране

на компютърни устройства

14.07.2021 г.

14.00 ч.

КЗ -1 14.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
12. Учебна практика  –

Компютърни мрежи

15.07.2021 г.

9.00 ч.

КЗ -1 15.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД
13.Обектно ориентирано програмиране – теория 16.07.2021 г.

9.00 ч.

КЗ – 2 19.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
14. Разработка на софтуер – теория 19.07.2021 г.

9.00 ч.

КЗ – 2 19.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
15. Вградени системи – теория 20.07.2021 г.

9.00 ч.

КЗ – 2 21.07.2021г., каб. Р- 10 – ЗДУД
16. Математически

основи на програмирането- теория

21.07.2021 г.

9.00 ч.

КЗ – 2 22.07.2021 г. каб. Р- 10 – ЗДУД