СТИПЕНДИИ

Критерии за класиране за стипендии за II учебен срок на уч. 2016/2017 г.

Критерии за класиране за стипендии за I учебен срок на уч. 2016/2017 г.

Критерии за класиране за стипендии – за постигнати    образователни резултати

 • Успех : отличен 6.00 от учебната 2015-2016 година
 • среден успех от учебната 2015-2016 година-от отличен 5.50 до отличен 5.99

Критерии   за   класиране   за   стипендии   –   за   подпомагане   на   достъпа   до   образование   и предотвратяване на отпадането

 • Среден успех от учебната 2015-2016 година- не по-малко от мн.добър 4.50
 • Среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца – април 2016 -септември 2016
  включително- не повече от 420.00 лева.

Критерии за класиране за стипендии  – еднократна целева стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 • Смърт на един от родителите;
 • Необходимост от продължително скъпоструващо лечение на ученика;
 • По предложение и решение на педагогическия съвет за ученик в тежко финансово състояние
  Критерии за класиране за стипендии – месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни

увреждания

Да има решение на ТЕЛК. Критерии за класиране за стипендии – месечна стипендия за ученици само с един родител Смъртен акт на починалия родител. Критерии за отпускане на еднократни стипендии :

Еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование;

 • Смърт на един от родителите;
 • Необходимост от продължително скъпоструващо лечение на ученика;
 • По предложение и решение на педагогическия съвет за ученик в тежко финансово състояние;
  Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
  извънучилищната дейност;
 • Среден успех не по-малко от Отл. 5.50 от 2015-2016 учебна година и постигнати високи резултати от
  извънкласни или извънучилищни дейности на ниво област или национално;

 

Размери на стипендиите на месец по видове, както следва:

 • Стипендии – за постигнати образователни резултати
 • успех 6.00 – 40.00 лева
 • успех 5.50 до 5.99 – 30.00 лева

 

 • Стипендии – за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане – 25.00 лв.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания – 25.00 лв.;
 • Стипендии за ученици само с един родител — 25.00 лв
  Период на изплащане на стипендиите:

Месечни стипендии за постигнати образователни резултати – до края на месец юни 2017 г.

Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и с един родител или без родители

–   до края на месец септември 2017 г. или до промяна на обстоятелствата/удостоверени с протокол от
ТЕЛК/.

Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия, както следва:

 • Обявяване на видно място в училището и публикуване на сайта на училището на критериите за
  допускане до класиране, критериите и показателите за класиране на учениците и конкретните условия и
  реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.

Последни публикации