Испанския опит

Усвояване на испанския опит при обучението по

Възобновяеми енергийни източници

Посещение на учители от ПГЕЕ във Валенсия, Испания

Публикация на вестник „Борба“ http://www.borbabg.com/?action=news&news=13154http://ldv-pgee.com

Усвояване на испанския опит при обучението по Възобновяеми енергийни източници

Испания,Валенсия – 27.06.-9.07.2011г.

http://ldv-pgee.com/home/pgee/

         В края на месец юни и началото на юли група от 10 учители по професионална подготовка от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” посетиха испанския град Валенсия в изпълнение на дейностите по проект „Усвояване на испанския опит при обучението по възобновяеми енергийни източници”. Проекта е финансиран от програмата Учене през целия живот , секторна програма Леонардо да Винчи, дейност Мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение. Благодарение на партньорска организация от гр.Валенсия – ESMOVIA – Sistema Practices s.l. бяха реализирани визити в професионални центрове ,специализирани в обучението по ВЕИ ,институти , политехническия университет и агенция AVEN.

Към този проект ПГЕЕ пристъпи в изпълнение на стратегията на училището за откриване на нови по-атрактивни професии. Развитието на сектора на Възобновяемите енергийни източници  придобива все по-основна роля. Директива 2009/28 за поощряване енергията от възобновяеми енергийни източници постави общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща общоевропейска цел за увеличаване на дела на ВЕИ до 20% в общото крайно потребление на енергия до 2020 . Следвайки тези тенденции през учебната 2011/2012 година в ПГЕЕ ще започне обучението си първият випуск по професията Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Възобновяеми енергийни източници.

Целите на проекта са запознаване с опита на професионалните колежи и институти в Испания както и на  агенцията по енергетика при обучението на специалисти за монтаж на различни видове инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници. Учителите се запознават с учебните програми и планове, по които се провежда обучението – видове уроци, теми , времетраене, начини на изпитване и придобиване на професионална квалификация, с материалната база в отделните работилници и лаборатории, осигуреност и брой работни места, екипировка, средства за безопасност, инструменти и приспособления.

В период от две седмици учителите от ПГЕЕ осъществиха шест професионални визити.През първата седмица бяха посетени Instituto Inter (Vocational Training Institute) – организация обучаваща студенти , работещи и безработни лица за придобиване на професионална квалификация.Обучението се провежда както в редовна така и в задочна и вечерна форма.Показани са работилници за соларни системи за гореща вода,термопомпени системи, фотоволтаични системи и вятърни генератори

 I.F.P. Catarroja – център за обучение построен през 2008г. със средствата на Еврпейските социални фондове,с изключително модерна, функционална и добре обзаведена материално-техническа база.Тук се провежда обучение на 30 % редовни учениеци и 70% работещи и безработни лица. Ръководителят на колежа изрази готовност за бъдещо сътрудничество при  провеждането на производствената практика на учениците от новата специалност Възобновяеми енергийни източници.Освен това испанските колеги любезно предоставиха учебните програми и планове, по които се провежда обичението,които да се използват в бъдещото обучение по новата професия.

През втората седмица бяха посетени Instituto Tecnológico de la Energía ITE  и IBC SOLAR – Fotovoltaica S.A. Те се занимават с научни разработки и проекти съвместно с университета на Валенсия в областта на прилагането на ВЕИ , влиянието върху околната среда, енергийната ефективност , както и с обучение на студенти, практикуми по магистърските програми на университета, дипломни проекти.Голям интерес предизвика начинът на съхраняване на произведеното от фотоволтаични панели или вятърни генератори, електричество чрез електролиза на вода и разделното съхраняване на водорода и кислорода в бутилки – чрез тази система може да се увеличи значително КПД на цялото производство.Интересни бяха също така разработките за използване на сфери за концентрация на слънчевата енергиия в една точка и използването й за изпаряване на вода .; както и изработването на пилети от различни дървесни отпадъци които могат да се използват за отопление.

В Universidad Politécnica de Valencia( политехническия университет на Валенсия) бяха посетени фотоволтаичните централи на покривите на сградите на университета, автоматичните системи за управление и следене на параметрите, следящата система на положението на слънцето.

Накрая бе посетена и агенцията по енергетика на Валенсия AVEN – работят по международен проект за енергийно ефективно обследване заедно с Технически университет в Габрово и община Габрово, предоставиха ни подробна информация за развитие на отделните видове енергия от възобновяеми източници и направиха анализ на перспективите от тяхна гледна точка на развитие на сектора.Към момента в Испания се произвежда 35 % от енергията от в ВЕИ- в перспектива този дял ще нараства и целта е да успеят да задоволят консумацията в бита само от ВЕИ. В агенцията бе израсена готовността на испанските колеги за сътрудничество в областта на ВЕИ .

Благодарение на тези визити нашите учители почерпиха опит от испанските си колеги относно трудностите и особеностите при обучението по отделните дисциплини, тенденциите в развитието и перспективите пред специалността. В края на визитите учителите получиха сертификати за участие в мобилността , издаден от партньорската организация ESMOVIA – Sistema Practices s.l. , която всъщност организира всички визити. Участниците в проекта получват и сертификат Europass Mobility, подписан от двете организации, в който са описани всички придобити в следствие на мобилността компетенции.

 център на град Валенсия В института запрофесионална квалификация INTER

 

            

на покрива на Техническия университет във Валенсия Център за професионална квалификация Servef в Катароха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

В офиса на ESMOVIA

Последни публикации