Green employability /“Зелена заетост”/

ПЪРВА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА – ВИЕНА, АВСТРИЯ

 Leonardo da Vinci -TRANSFER OF INNOVATION
GREEN   EMPLOYABILITY

http://greenemployability.info/

KICK – OFF MEETING   –   10 . 01 .  – 11 . 01 . 2012  –  Vienna

В  периода  09.01.- 12.01. 2012 г. в гр.Виена  – Австрия се проведе първата координационна среща по проекта « Green employability « /“Зелена заетост”/ : A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in the three European countries  – секторна програма Леонардо да Винчи – Дейност:  Трансфер на иновации .

На 10.01.2012 г./вторник/,  съгласно изработения дневен ред ,  предварително съгласуван с партньорите,  срещата бе открита от г-н Хелмут Кроника,  представящ института  BEST,  наш партньор   и домакин,  и от инж. Филип Филипов,   мениджър на проекта и директор на ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”.

Г-жа Галина Петрова  –  координатор по проекта,  презентира  училището и град Горна Оряховица;  съвместно с инж. Филипов връчи сувенири и информационни материали на всички участници,  както и подписаните договори с всички партньори.Запозна присъстващите с изработеното лого на проекта от ученици на ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”; одобрен и приет бе и сайтът,  разработен също от ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”.

Всеки партньор представи своя град и организация, която представлява. Представител на партньорите от Швеция бе г-н Стефан Уилк –гр. Сьодерхамн, който представи своя Център за продължаващо обучение.

Г-жа Гергана Раковска , председател на Фондация на бизнеса за образованието/ФБО/,  партньор по проекта,  запозна участниците в срещата с новостите в европейските документи по отношение на зелената заетост и зелените умения.

Г-жа Венцислава Чепишева-представител на Българската асоциация за управление и развитие на човешктие ресурси,  представи дейността на организацията.

Специален гост на първата среща бе г-н Том Бийвърс, от Брюксел,  Белгия, заместник-председател на Комитета по заетостта към ЕС  и председател на Работна група по заетостта и промените в климата, изготвила доклад през 2010 година. Партньорите бяха  запознати с предизвикателствата пред пазара на труда, промените в различните сектори и новите изисквания към уменията при наемане на работа;  дискутирани бяха  понятията “зелена заетост”,  “зелени умения,   “зелена икономика”  в контекста на стратегията за развитие “Европа 2020”.

Работната среща продължи с презентация на г-жа Надежда Паунова от ФБО по отношение на основните задачи ,  планирани по проекта през 2012 година.Обсъдени бяха  крайните срокове на различни дейности по работните пакети,  както и ясните отговорности на всеки партньор.

Първият ден завърши с презентация на г-жа Емилия Морейра – Билбао,  Испания,  в която предложи вариант на методология за изготвяне на национални доклади за състоянието на пазара на труда,  политиките във всяка страна по отношение на зелената икономика и зелената заетост и умения.

На 11.01.2012 г. /сряда/ г-жа Карин Кроника и г-н Хелмут Кроника  запознаха участниците с продуктите,  които ще бъдат трансферирани. Проведена бе дискусия по отношение на процеса на трансфериране,  адаптация и валидиране на новите продукти  и  материали,  които ще бъдат разработени по проекта от партньорите.

Като координатор на проекта г-жа Галина Петрова запозна участниците с мениджмънта на проекта, с административните изисквания при изготвяне на междинния и окончателния доклад, с  важните дати  и изисквания, поставени от Националната агенция на България ,  с която е сключен договор по проекта.

Чрез презентацията на г-н Паоло Царамела и г-н Тони Брунело  участниците се запознаха  с тяхното предложение на план за извършване на вътрешен мониторинг и оценка на качеството на работата  по проекта през двете години на осъществяването му.

20.01.2012 г.
гр. Горна Оряховица
Галина Петкова Петрова, пом.-директор по учебната  дейност в ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”, гр.Горна Оряховица,  координатор по проект  « Green employability « /“Зелена заетост”/ – секторна програма Леонардо да Винчи – Дейност : Трансфер на иновации

Партньори:

Profesionalna gimnaziya po elektrotehnika i elektronika “Mihailo Vasilievich Lomonosov”  /PGEE ‘M.V.Lomonosov’/
Gorna Oryahovitsa, Bulgaria – Coordinator
http://lomonosov-go.com

Partner1:  Business Foundation for Education – BFE
Sofia, Bulgaria
http://www.fbo.bg

Partner2: Bulgarian Human Resources Management and Development Association – BHRMDA
Sofia, Bulgaria
http://www.bhrmda.bg/

Partner3: Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining  GmbH -BEST
Wien, AUSTRIA
http://www.best.at

Partner4: XXI INVESLAN, S.L .- INVESLAN
Bilbao, SPAIN
http://www.inveslan.com/

Partner5: Centrum for flexibelt larande, Soderhamns kommun – CFL Soderhamn
Soderhamn, SWEDEN
http://www.cfl.se

Partner6: StudioCentroVeneto sas – SCV
Vicenza, ITALY
http://www.studiocentroveneto.com/