“Микроконтролери”

Учениците от групата по интереси МИКРОКОНТРОЛЕРИ по проект „Твоят час“ демонстрират умения за управление на 2 постоянно-токови двигателя чрез пулт за управление(джойстик). Като в комплекта бяха включени , ИС L293D ,2 микроконтролера „Arduino”- единият за управление на двигателите, а другия за управление на посоката на движение чрез приемо-предавателя-NRF24L01.

Учениците демонстрираха как 27 севетодода, образуващи светодиоден куб могат да бъдат управлявани от микроконтролер и посредством подходящо написана програма могат да се реализират различни светлинни ефекти.