Измерване на електрически и неелектрически величини