Младите хора

"Младите хора – Да живеем и работим заедно в Европа"-LLP-2009-COM-MP-019

 

 

Проектът стартира с началото на учебната 2009-2010 година. Беше сформиран ръководен екип в състав от 5 учители,a в целевата група бяха включени ученици от 12г, 12з и 12е клас или общо 64 младежи. Дейностите се провеждаха в рамките на часовете по "Свят и личност", бъгарски език и литература и английски език. Оформено бе и ядро от 15 души с добър английски език, които взеха участие в осъществените мобилности и цялата комуникация с партньорите. Определна бе и работна група за създаване на идеен проект на сайта. До края на декември 2009 всички младежи бяха запознати със системата Европас и с нейните основни документи – CV и езиков паспорт. Осмислени бяха предимствата и. Учениците създадоха своите автобиографии в европейски формат.

В рамките на първата визита, организирана от френския партньор, бе обсъден предложения от българския екип вариант за сайт на проекта.Регистрирането на участниците във форума продължи до средата на януари. Бяха публикувани и първите теми за обсъждане във форума.Контактите на учениците се увеличиха и те активно използват и днес възможността да общуват с връстниците си, да коментират, дори и да спорят по някои от темите.

През месеците февруари-март 2010 младежите проучиха възможностите за професионална реализация по изучаваните от тях професии в страната и региона. Две от презентациите за успешно развиващи се предприятия в района на Горна Оряховица бяха представени пред партньорите на проведената през месец февруари 2010 година среща в Зиелона гора, Полша. Студената зима не попречи на топлите отношения между участниците в проекта. Създадоха се още по – сериозни приятелства.

През месец април бе проведена анкета на английски език, подготвена от румънския партньор, която целеше да обобщи работата по поставената за обсъждане от румънските колеги тема във форума ”Защита на околната среда” и да покаже какво е отношението на участващите ученици към екологичните проблеми в ежедневието. В нея участваха 65 ученици от 8е, 9е и 10е клас от училището. Резултатите бяха обобщени и изпратени на румънската страна.

През април 2010 учениците подготвиха презентация за традициите в отбелязването на Великден в България, която представиха пред останалите участници в поредната среща по проекта, проведена в Клуж-Напока, Румъния. Историческият град посрещна българските си съседи изключително сърдечно. В проведеното там състезание на тема ”Национална/ европейска идентичност” нашите ученици спечелиха II място.

През месец май бяха набрани нови 30 участници, които ще работят по проекта през следващата 2010-2011 учебна година. Обобщени бяха резултатите от дискусиите по темите, предложени за обсъждане от българските участници, а именно: „Младите хора” и „Възможности за работа”. Текстовете на тези доклади бяха изпратени на координатора на проекта, а единият бе публикуван на сайта на проекта. Поставена бе нова тема за коментар във форума – „Мъжете и Жените работят”. Създадени бяха 6 ученически екипа, всеки от които отговаря за дискусиите по темите, публикувани във форума от всяка страна-партньор – съответно България, Франция, Полша, Румъния, Италия, Германия. Българските участници са сред най-активните във форума. Дискусиите там продължиха дори през лятната ваканция.

Междувременно беше организирано и посещение в БНТ, в което участваха 7 от участниците в проекта. Те се запознаха на място с възможностите, които предлага националната медия за реализация по изучаваните от тях специалности. Посетиха студиата, апаратните и проведоха разговор с работещите там специалисти. Получиха информация за техния професионален профил, за най-търсените в момента от БНТ специалисти, както и за апаратурата, която се използва в ежедневната работа. В резултат на посещението участниците изготвиха презентация, в която отразиха впечатленията си.

В края на месец юни бе проведена анкета за оценяване на резултатите от проекта. Резултатите от анкетата показват, че развитието на проекта към момента гарантира поставените първоначално цели: 60% от анкетираните посочват, че са удовлетворени от обмяната на социален опит и установените контакти с връстници от други страни. Почти всички заявяват, че като цяло очакванията им са се оправдали (90%). Повече от 60% са много доволни, че упражняват английския език и отчитат участието си в проекта като възможност за обогатяване на чуждоезиковите си компетентности.Във всички проектни дейности досега са включени общо 95 участници, от които 37 регистрирани потребители във форума на проекта. Учениците придобиват знания за културните специфики на участващите страни/ директно и в реално време/ и усвояват умения за толерантно отношение към различието. Дискутират с активна позиция някои от наболелите младежки проблеми: безработицата, престъпността, опасностите в Интернет, стереотипите и формите на дискиминация, както и евнтуалните възможности за справяне с тях. Усъвършенстват уменията за комуникация на английски език.

 

 

 

 

 

 

На 7.07.2011 приключи работата по проекта "Младите хора -да живеем и работим заедно в Европа"

 

По него от 1 август 2009 г.  обедини усилия с учители и ученици от Германия, Франция, Италия, Румъния и Полша. Финансирането бе в рамките на 20 хил. евро, осигурени по секторна програма „Коменски” на „Учене през целия живот”.

 

В Ден на програма “Коменски” участваха четири училища от областта .Кръглата маса се организира от от ПГ по електроника и електротехника “М. Ломоносов” в Г. Оряховица, а домакин на събитието беше Европейският информационен център в старата столица. В срещата  взеха участие ученици и учители от СОУ “Г. Измирлиев” в Г. Оряховица, СОУ “В. Благоева” – В. Търново и СОУ “Бачо Киро” – Павликени. Всички те работят по проекти, финансирани по европейската програма “Учене през целия живот”, програма “Коменски”.
Преподавателите от “Ломоносов” отчетоха резултатите от приключващия 2-годишен проект “Младите хора – да живеем и работим заедно в Европа ”.Той обединява усилията на учители и ученици от 6 европейски страни. “Голямата идея на проекта беше да развием с помощта на информационните технологии у нашите ученици идеята, че им предстои да живеят и работят в Европа заедно”, разказа координаторът на инициативата Кина Котларска.
През изминалите 2 г. във всички проектни дейности са се включили общо 215 младежи, от които 46 регистрирани потребители във форума на проекта. Учениците са придобили знания за културните специфики на участващите страни и са се научили да бъдат толерантни към различните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последни публикации