Европейски иновации

 

Ученици от ПГЕЕ М. В. Ломоносов практикуваха в гр. Виченца, Италия

 

За втори път в последните две години ученици от ПГЕЕ “М. В. Ломоносов” от професията „Електротехник“ проведоха своята практика по специалността в държава от Европейския съюз.

В резултат на спечелен европейски проект по програмата „Учене през целия живот”, на секторна програма „Леонардо да Винчи’’, дейност Мобилност на 15 септември 2012г. стартира работа по проект „Усъвършенстване на европейските иновации в областта на професионалното образование”, а през месец април 2013 г. 20 ученика от специалност „Електрически инсталации” и „Електроенергетика” практикуваха в гр. Виченца, Италия.

Практиката протече в периода от 07.04.2013 до 27.04.2013 г. за учениците от ХІІ клас в гр.Виченца, Италия.В рамките на три седмици учениците се запознаха с европейските стандарти при изграждане на различните видове електрически инсталации, както и с особеностите на производството /чрез възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници/, преноса и разпределението на електроенергия в регион Венето, Италия.

„Реализирайки дейностите, предвидени в проекта ние постигнахме прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда. Подобрихме съответствието между практиките, прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите. Това доведе до подобряване на обратната връзката между професионалното образование и реалния производствен сектор като база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация. Работата в чуждоезикова среда обогати и усъвършенства езиковите ни познания и увеличи добрите междукултурни връзки, впечатленията за традициите, начина на живот и дейност в Италия “ – споделиха след завръщането си от Виченца учениците на работните срещи с учители, ученици и работодатели от региона във връзка с отчитане на дейностите по проекта.

Мобилността бе организирана от партньорите от FORTES IMPRESA SOCIALE SRL под формата на две основни дейности: Практики и Професионална визита/ които ще видите на презентацията / .

Практиките протичаха в две части – обучителна и практическа.По време на обучителните части на ползвателите бяха презентирани чрез видео основните аспекти на темите.По време на практическите части ползвателите бяха разделяни на 2 групи, бяха им поставени задачи за изпълнение, след което всеки екип имаше възможност да извърши поставената му работа.Изключително полезна и интересна бе така организираната работа в екип, което помогна на учениците да усвоят нови методи на екипна работа, както и да се стараят всеки чрез своите възможности да помогне на екипа си да се представи най – добре.Всички участници се убедиха колко полезна е екипната работа за бъдещата им реализация като електротехници и енергетици. Всеки ден групата ползватели, заедно с ръководителите и представители на FORTES- Микеле и Франческа посещаваха предприятията и участваха в дейностите, които бяха предвидени.Задължително във всяка от фирмите имаше ръководител, който координираше и организираше дейността ни през цялото време.Практиките се проведоха в следните компании и професионални училища:

– В професионалното училище “CECCATO” – по време на практиката ползвателите се запознаха с източниците за добиване на енергия използвани в региона. Запознаха се с правилата за безопастност на работното място и работиха в лабораториите.Темите на упражненията бяха съобразени с професионалните интереси на учениците – европейски стандарти за безопасност на професията Електротехник– същност, цели, социална значимост, Качества необходими на бъдещият енергетик и електротехник, Директиви и изисквания за качествено оползотворяване на отпадъци от електротехническата и електронна индустрия.

-В SICIT2000 -компания преработваща отпадъчни продукти от промишлеността в газ, електроенергия и горива ползвателите се запознаха с принципа на действие на автоматизирана система за управление на процесите.

-В компания ILSA – участваха в производствените процеси на торове от отпадъчни кожи от естествен произход.Кожите се варят при високо налягане до получаване на желатин след това се центрофугира и се отделя водата от желатина и сухата маса се раздробява на фин прах и се правят гранули. Отделно се прави и течна тор за торене на почвата.

-Практика в компания Photovoltaic Plant and AGRILUX – тук ползвателите се запознаха производството на електроенергия от биогаз- метан получен от разграждането на животинска тор/от крави/.Процеса на производство на метан протича анаеробно безкислородно разлагане на животинска тор, с участието на микроорганизми.Метана се изгаря в 2 когенератора и произведената енергия се продава на енергийната система, а останалия метан се бутилира и продава за бита и промишлеността. Водата ,с която се охлаждат газгенераторите се използва за затоплянето на биомасата, а охладената отива да охлажда когенератора.

-В “ROSSI” High School – учениците участваха в енергийно ефективно обследване и проектиране на електрически инсталации на CAD.Посетиха лабораториите по пневматика, мехатроника и автоматизация. Беше демонстрирана система за следене на слънцето, управление на промишлени роботи с подходящ софтуер, система за дефектоскопия на метални повърхности и автоматична система за управление на металообработваща машина- софтуера и самата машина е изработена за 2 години от ученици. Работиха и в лаборатория по електроника, участваха в компютърни симулации

-Практика в компания FIAMM –запознаха се с производството то акомулаторни батерии и контейнери за производство на електроенергия от слънчевата радиация и вятърна енергия, предназначението и съставните елементи на контейнера- фотоволтаичен панел, инвернор,охладителна система , трансформатор и преноса на електрическата енергия към енергийната система.

-В компания SAF практиката беше свързана с цялостния процес за производство на фотосоларни и фотоволтаични панели – медни тръби, фитинги топлообменници за газови котли и соларни панели, както и металните конструкции и шкафове за панели и газови котли.

-ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ И ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪБЕНЕ (ОБРАБОТКА НА КОЖА)- практика за производство на енергия от биогаз. Станцията се намира на изхода на града и пречиства по механичен, химичен и биологичен начин отпадъчните води.От получените отпадъци се отделя биогаз и се произвежда енергия и торове.

-Практика във фирмата: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ- ползвателите се запознаха с начините за изготвяне на компост от органични отпадъци.

-Практика в компания PRENAL- имаха възвожнаст да се запознаят с особеностите при изграждане на на фотоволтаична централа представляваща 8 халета покривите на които са изградени от фотоволтаични панели , на изхода на централата е изградена станция с пусково-защитна апаратура, силов трансформатор и въздушна и кабелна мрежа пренасяща произведената електроенергия към енергийния оператор и потребителите.

-Практика в “LAMPERTICO” HIGH SCHOOL: Посещение на училището и дейности в лабораториите свързани с демонстрация на управление на роботи със светлинен сензор и софтуер.Участвахме в работата по проект с PLC контролер с телеуправление на температура, осветеност, влага и напояване във парник, работиха по монтажни дейности на осветителни и силови електрически инсталации, монтаж на електрически апарати в електрически табла, имаха възвожнаст да се запознаят с особеностите при изграждане на специални инсталации състоящи се от видеонаблюдение, сигнализация и домофонно управление и записващо устройство.

Продължителността на практиките – 15 работни дена по 6 часа дневно.

.- ПРОФЕСИОНАЛНА ВИЗИТА: Посетихме техническото изложение в Падова- професионално изложение за отопление, охлаждане, чистота, пречистване на водата, изолация и алтернативни източници на енергия..Демонстрирани бяха съоръжения с Термо – хидравлика, Климатични инсталации и Екоенергия .На края ни дадоха сертификат за участие в изложението.

Културни визити: Изключително наситена и полезна беше и културната програма, организирана от партньорската ни организация от FORTES IMPRESA SOCIALE SRL . За времето от 7.04.2013г до 27.04.2013г. учениците посетиха най-важните исторически и културни забележителности в гр. Виченца- Базиликата, Театър „Олимпико”, църкви, катедрали, галерии. При пътуването си до Верона имахме възможност да посетим Арена де Верона, къщата на Жулиета крепостната стена и катедралата. Във Венеция посетихме площад „Сан Марко”, остров Морано, където присъствахме на демонстрация на производство на стъкло. Всичко това можете да видите на филмчето качено на сайта на училището.

 

Много полезно за ползвателите бе посещението в професионалните училища – където ползвателите успяха да видят как протича обучението на бъдещите електротехници и да направят съпоставка между италианската и нашата система на обучение, материална осигуреност и обезпеченост-всички ползватели останаха много впечатлени от богатата материално – техническа база на средните училища и от прекрасните условия за учене и професионално обучение и практикуване.Практика във Виченца е много важна за професионалното израстване на учениците. Това ще помогне и за бъдещата им успешна реализация на пазара на труда.

„Ломоносовци“  покориха  електроенерийната система на  Република България

Приключи работата по педагогическата  подготовка на учениците, работещи по проект на тема: „ Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование”, финансиран от Европейската комисия и Програмата за  учене през целия живот, секторна подпрограма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”.

Дванадесетокласниците от ПГЕЕ „Михайло Василевич Ломоносов“ приключиха дейностите, свързани с обучението по професионалната си подготовка.За месец и половина те си припомниха изученото в часовете по Електроенергетика, Електрически инсталации, Електрически машини и апарати и Електрически мрежи и се запознаха с новостите, свързани с производството на електрическа енергия ,  преноса, разпределението и изграждането на електрически инсталации към консуматорите.

Учениците посетиха Учебния център по безопасна работа и експлоатация към „Енерго Про Мрежи “АД във Варна, където се запознаха с изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд при изпълнение на професионалните си дейности, при работа с мрежи за високо и ниско напрежение, работа в трафопост и при изпитване на различни електротехнически материали и съоръжения.

Следващият етап, през който преминаха, е посещението на различните електрически централи,  произвеждащи електроенергия, а именно- ТЕЦ Варна, ВЕЦ Пеев Габрово,  „Ветроком“ парк „Бузлуджа“ и фотоволтаичната централа в Технически университет Габрово. Накрая посетиха и ПТГ „д-р Н. Василиади“ Габрово където, се запознаха с производството на енергия от геотермални източници. Преподавателят от Русенския университет проф. д-р Н. Михайлов представи на ползвателите по проекта лекция,  свързана с Когенерация , Биогорива и Енергийната ефективност. При посещенията си в различните обекти момчетата успяха да проследят цялостния процес за производство на електроенергия, устройството на различните видове централи, посетиха командните зали за управление на електропроизводството , успяха да видят най-съвременни апарати и съоръжения в командната зала на парк „Бузлуджа“ и разпределението на електрическата енергия към Електроенергийната система.

Подготовката им приключи с издавонето на Сертификати и Удостоверения за извършено обучение .

Ученици ще изучават електрозахранването в Италия

  Общо 20 дванадесетокласници от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов ще практикуват и усъвършенстват професионалните си знания и умения в Италия. По линия на програма „Учене през целия живот ’’ на секторна програма „Леонардо да Винчи’’, дейност  Мобилност на 15 септември 2012г. стартира работа по проекта „Усъвършенстване на европейските иновации в областта на професионалното образование”. В рамките на три седмици групата ученици ще практикува в производствени предприятия, ще се запознаят с европейските стандарти при изграждане на различните видове електрически инсталации, както и с особеностите на производство / чрез възобноваеми и невъзобновяеми енергийни източници/ , преноса, разпределението на електроенергия на Италия.Поради нарастващите нужди и недостига на специалисти  от областта на Възобновяемите енергийни източници това ще им помогне за бъдещата им успешна реализация на пазара на труда.

 В момента се провежда чуждоезиково обучение по Английски  език в рамките на 120 часа терминологичен и 30 часа технически език и педагогическа подготовка в която учениците от специалностите „Електрически инсталации” и „Електроенергетика”

си припомнят начините за производство на електроенергия от традицииони и алтернативни източници , преноса, разпределението и потреблението на енергия.

В тази връзка на 01.11.2012г. ползвателите по проекта  посетиха Учебния център по безопасна работа и експлоатация към Енерго- Про Мрежи АД Варна.Учениците се запознаха с начините за осигуряване на безопасна работа при мрежи за ВН, високоволтовата лаборатория и видовете изпитвания извършвани в нея,  устройството и принципа на действие на учебен трафопост, полигон за кабелни и въздушни   мрежи.Същия ден посетихме и ТЕЦ Варна, където учениците видяха основните съоръжения в ТЕЦ-а, технологичния процес за производство на електроенергия в ТЕЦ Варна, посетихме командна зала за управление на енергопроизводството и разпределение на електрическа енергия към ЕЕС. Предстоят ни още мероприятия свързани с производството на електрическа енергия от алтернативни източници.