НП „КВАЛИФИКАЦИЯ“

НП „КВАЛИФИКАЦИЯ“

През учебната 2020 – 2021 година ПГЕЕ“М.В.Ломоносов“, гр.Горна Оряховица обучава своите учители  по  Национална програма „Квалификация“.

Програмата е един от акцентите на националната политика за подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението чрез мотивация и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

Динамичните промени в обществената среда налагат промяна на ролята и компетентностите на педагогическите специалисти чрез непрекъснато повишаване на квалификацията в педагогическата и конкретната предметна област.

Определените в национална програма „Квалификация“ 2021 година тематични направления, мерки и дейности целят да подпомогнат постигането на професионална стабилност на педагогическите специалисти за утвърждаване ролята им на значим фактор в обществото.

Програмата е фокусирана към инвестиции в развитие и квалификация на педагогическите специалисти на база идентифицирани потребности от обучение и предоставя възможност на учители, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности , съобразно професионалния си профил, личния си избор и стратегията за развитие на образователната институция. Дейностите са съобразени с анализираните потребности от обучения, свързани с преподаването на ново учебно съдържание, по профилиращи предмети и др. Отделено е специално място на лидерството в образованието, на повишаването на квалификацията на учителите за извънкласни дейности, на продължаващата квалификация на психолози, педагогически съветници и други педагогически специалисти.

Програмата предвижда и обучения на педагогически специалисти по международни споразумения, страна по които е Министерството на образованието и науката.

Предвиденото извършване на изследване е с цел подпомагане на формирането на политики за учители.

Програмата съответства на стратегическите цели на Министерството на образованието и науката за превръщане на ученето през целия живот в реалност, за подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението, както и за разгръщане на творчеството и иновациите и обхваща дейности, които са продължение на успешно реализирани мерки по националните програми до 2020 година. Реализирането на основните приоритети в националната политика по отношение квалификацията на учителите, заедно с другите политики на МОН ще допринесат за повишаване на авторитета и социалния статус на педагогическите специалисти.

Срок на програмата – 2021 година

Общ бюджет на програмата – 1 100 000 лв.

През учебната 2021 – 2022 година 27 учители от ПГЕЕ“М.В.Ломоносов“ участваха в Кампания Октомври 2020 – Октомври 2021, тематично направление – Иновативни методи на преподаване,  с тридневно обучение за присъждане на 3 квалификационни кредита по тема: „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии“