„Европейският опит – стъпки към успешната професионална реализация”

„Европейският опит – стъпки към успешната професионална реализация”

 

За поредна година ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ работи по спечели проект по програма Еразъм+, финансиран от Европейската комисия. Проектът стартира след подписване на договор между ПГЕЕ „Ломоносов“  и  ЦРЧР София  и е с  продължителност 18 месеца от 01.09.2022 до 29.02.2024г.

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания и умения на учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника “Михайло Василиевич  Ломоносов“, Горна Оряховица, в реална работна среда, в страни от Европейския съюз. Проектът предвижда участието на 30 ученици от Х,ХІ и ХІІ клас . С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел да сме по–конкурентноспособни на нашия и европейския пазар, да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект. Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми в електротехническата промишленост и IT сферата, чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с иновациите в съответните области и да ги приложат в бъдещата си реализация.

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания, навици и практически умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат и надградят в реална работна производствена среда чрез обучение и практика. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им работа, възможността за справяне в различни ситуации, ще ги обогати с познания за организацията и дейността в предприятия, ще спомогне за добиване на реална представа за работата и динамиката на производствените процеси в страни членки на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на ползвателите за бъдеща интеграция на пазара на труда.

През месец септември стартира работата по проекта със сформиране на екип по проекта, комисия за избор на критерии за подбор на ползватели, който протича в два етапа, подаване на заявления и провеждане на подбора и в края на октомври ще стартира професионалното и чуждоезиковото обучение на избраните ползватели за мобилността в Корк, Ирландия.

Практиките ще се осъществят в държави от Европейския съюз -Ирландия и Испания, от два потока ученици в различен период от време. Те ще се осъществят в рамките на по две седмици (10 работни дни) по 6 часа на ден, в които учениците по време на обучението,  практиките и професионалните визити ще приложат придобитите от училище знания и умения, ще ги надградят и получат нови знания в области, които не са залегнати в учебните програми на специалностите и професиите:

Реализирайки  дейностите, предвидени в проекта, ще постигнем  прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, ще подобрим  съответствието  между практиките , прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите. Това ще доведе до подобряване на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор  като  база за съпоставяне на нашите изисквания и критерииte, залегнати в Държавните образователни изисквания за професиите и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

Поради нарастващите нужди и недостига на подготвени специалисти за иновациите в областта на Енергетиката и IT придобитият опит усвоените иновации и получените сертификати ще помогнат за успешната кариера на учениците и реализацията им на пазара на труда.

Работата в чуждоезикова среда би спомогнала за усъвършенстването на  езиковите познания на учениците и би допринесла за разширяването на междукултурните връзки, би обогатила  и впечатленията за традициите, за начина на живот и дейност в Ирландия и Испания.

Инж. Светлана Костова