Ваучерно обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

“М. В. ЛОМОНОСОВ – гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

0618/60618 –Директор 40453– Пом. Директор 60617– Счетоводство 60619 – Канцелария

e-mail: mvl@mail.bg ; web http://lomonosov-go.com

Традициите и признанието за най-добра професионална гимназия в Централна Северна България, съвременната база и висококвалифицирания преподавателски колектив на ПГЕЕ «М. В. Ломоносов» ни дават самочувствието и увереността да Ви поканим при нас за професионално обучение по професия или за обучение по ключови компетентности.

Предлагаме Ви обучение по:

Професии

52306
Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

660 часа

523050
Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

960 часа

523060
Монтьор на компютърни системи

Компютърни мрежи

660 часа

523050
Техник на компютърни системи

Компютърни мрежи 

960 часа

522010
Електротехник

Електрически инсталации

1002 часа

522020
Електромонтьор

Електроенергетика

690 часа

Електроенергетика 

992 часа

 Ключови компетентности 

Общуване на роден език

Формулиране и изразяване на устни иписмени аргументи

30 часа

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

Обучение за основни познания по математика и приложение на математиката в ежедневния живот

30 часа

Дигитална
компетентност

Работа с основни тексто-обработващи програми, електронни таблици и интернет – I ниво

45 часа

Обучение за работа с бази данни, съхраняване и управление на
информацията – II ниво 

45 часа

Умения за учене

Мотивационно обучение

30 часа

Умения за работа в екип

30 часа

Умения за работа в условия

на стрес

30 часа

Обществени и
граждански компетентности

Човешки права

32 часа

Инициативност и предприемачество

Предприемачество 

30 часа

Използвайта ваучерната система за безвъзмездно финансиране на вашето образование и изберете нас за Вашето обучение!

Оперативна програма

«Развитие на човешките ресурси»

2007–2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

« Аз мога »

За кандидатстване Ви е необходимо:

  • Да попълните Заявление и Декларация;
  • Копие от диплома за завършено образование/и средно и висше/;
  • Копие от личната Ви карта

При попълването им ще получите помощ от консултантите на ПГЕЕ.

  • Документите се подават в Дирекция «Бюро по труда» по местоживеене;
  • В ДБТ периодично се извършва класиране на подалите заявления и тези, които са одобрени получават оттам уведомление;
  • Така полученото уведомление се представя в ПГЕЕ и се уточнява времето и периодичността за провеждане на обучението. Попълнената втора част на уведомлението се връща в ДБТ /лично или от представителите на ПГЕЕ/.
  • Ваучерът се получава от ДБТ 1 седмица преди започване на курса.

Тези, които ни изберат за обучителна организация, ще получат най-доброто като условия и обучители с отлична подготовка:

  • съвременна материална база
  • преподаватели с дългогодишен педагогически опит, които ще Ви подготвят за съвременните изисквания на пазара на труда
  • гъвкаво време за обучение, съобразено с работното Ви време.

Информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на Заявлението можете да получите в ПГЕЕ от инж. Мариян Атанасов на тел. 0618-20453, 0886327540 или на адрес Г. Оряховица, ул. «Никола Петров» 31.

Образци на необходимите документи можем да Ви предоставим ние или да намерите на адрес:

www.e-training.org/az-moga

Раздел IІ

Провеждане на обучение

1. Право да предоставят обучение срещу ваучери имат ДОб, които отговарят на изискванията на чл. 9 от ПМС № 251/21.10.2009 г. и са включени в списъка по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 251/21.10.2009г.

Последни публикации