ЗА ЧИСТО УЧИЛИЩЕ

            В изпълнение решенията на Международна кръгла маса – кампания „За чисто  училище

на 03.05.2012 г.в ПГЕЕ”М.В.Ломоносов” се проведе среща на участниците във форума от училището и ученици от други училища в града. Отзоваха се на поканата СОУ”Вичо Грънчаров”,ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ”Св.ПаисийХилендарски”, както и представители от отдел ”Екология” и Дирекция ”Хуманитарни дейности” в Община Горна Оряховица.

 Срещата беше открита от инж.Филип Филипов-директор на ПГЕЕ”М.В.Ломоносов”.

Той наблегна на факта,че опаковките на стоки представляват над половината от обема на битовите отпадъци. Замърсяването на околната среда с тях, голямото количество суровини и енергия, които се изразходват за производството но опаковки, както и самото управление на отпадъците са проблеми, които чакат решение.

   Домакините на срещата представиха видеофилм” Да запазим живота на Земята”, в който бяха показани резултатите от човешката дейност, както и отмъщението на природата за стореното и.

   Радослав Гатев и Пламен Димитров от XIe клас споделиха, че учениците   могат да се включат в разделно събиране на отпадъци, както в семейството, така и в училище.За целта бяха изработени от отпадъчни материали/ стари маси / кошчета за хартия, стъкло, пластмаса и метал, и поставени на всеки етаж в училище.Засаждането на дръвчета е традиция в нашето училище.През първата седмица на м.април бяха засадени от учениците 18 броя полски ясен, акация, липа, осигурени от Община Горна Оряховица и Лесничейството в града във връзка с Деня на Земята-22 април.

   Презентацията на Деница Димитрова от XIж клас”Да излекуваме света” или „Защо да събираме разделно отпадъци?” запозна участниците с видовете материали за опаковки, ползата от разделното събиране, както и възможностите да не се получават много битови отпадъци.

   Всички участници изразиха готовност да събират разделно  отпадъци в своите училища.Получиха и еко кодекс за осъществяване на тази дейност.

 

Последни публикации