Квалификационна дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой

педагогически специалисти, заявили желание

  1 2 3 4 5 6
1 Киберпрестъпления            …………         ………….         …….           …………         4
2            
3            
4