Права

 Права и задължения на учениците в ПГЕЕ – гр. Горна Оряховица

 Ученикът има право да: 

1. Избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми при спазване на

изискванията на нормативните документи.

2. Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

3. Получава информация от учителите по въпроси, свързани с неговото обучение.

4. Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие.

5. Получава от учителите консултации при организирането на самостоятелната си подготовка.

6. Получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности.

7. Има право да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.

8. Да бъде защитен от училището, РИО. МОМН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

9. Да дава мнения и предложения пред Директора на гимназията по отношение на цялостната й дейност и организация.

10. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно и извънучебно време за развитие на интересите и способностите

си по ред, определен от Директора на гимназията.

11. Да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност.

12. Да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерски съвет.

13. Да участва в работата на ПС при обсъждане резултатите от обучението, при награждаване и наказване на ученици.

14. Еднократно да се явява на не повече от три изпита за промяна на оценките по учебни предмети след приключване на последния клас от съответната образователна степен.

15. На отсъствия по уважителни причини след подадена молба от родителя /настойника/ до Директора на ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" – гр.

Горна Оряховица и съгласувана с кл. ръководител за не повече от три дни в рамките на един учебен срок.

16. Учениците имат право да бъдат освободени от учебни занятия при подготовка за международни, национални.регионални и

извънучилищни прояви и състезания по писмена молба на ръководителите.Решение за броя дни на отсъствие се взема от ПС на негово заседание. 

 Ученикът няма право да: 

1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

2. Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.

3. Да участва в политически организации преди да е навършил 18 години.

4. Да накърнява с поведението си авторитета на учителя и на помощния персонал.

5. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

6. Да използва мобилен телефон,фотоапарат и други електронни средства в час.

7. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да им пречи в час, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с

религиозни .етнически и полови различия.

8. Да води в учебните часове ученици, неучащи в неговия клас и в ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" – гр. Горна Оряховица.

9. Да носи и използва пиротехнически средства, хладно и огнестрелно оръжие или други средства заплашващи живота и здравето на съучениците му.

10. Да напуска своеволно класната стая по време на учебен час.

11. Да влиза в учителската стая, административни и учебни кабинети, физкултурен салон без знанието и присъствието на учител.

12. Да ползва ел. уреди и учебно-технически средства без присъствието и разрешението на учител.

13. Да нарушава общоприетите ред и дисциплина, да уврежда лично и обществено имущество.

 

Ученикът е длъжен да : 

1. Изпълнява задълженията си. определени с този Правилник и с ППЗНП.

2. Да спазва нормите на поведение в гимназията, обществото и страната.

3. Да съхранява и развива училищните традиции.Да пази авторитета на ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" – гр. Горна Оряховица.

4. Да бъде в училище 10 минути преди започването на учебните занятия.

5. Ученикът е длъжен да изпълнява нарежданията на училищното ръководство, учители, възпитатели и администрация на училището.

6. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

7. Да носи униформено облекло и отличителните знаци на училището във вида и с елементите, описани в този Правилник съобразно със сезона:

7.1. Ежедневно облекло – носи се в учебните дни

– пуловер;

– риза къс ръкав или риза с дълъг ръкав;

– вратовръзка

– емблема на училището

7.2. Парадно облекло – носи се в дни на национални празници, регионални празници, на празника на училището и в първия учебен ден,

както и при участие в официални тържества

– пуловер;

риза къс ръкав или риза с дълъг ръкав:

– вратовръзка

– сако за момчета с емблема на училището и сако за момичетата

с емблема на училището

– панталон за момчетата и пола за момичетата

8. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

9. Да бъде с работно облекло в часовете по практика и със спортно облекло в часовете по физическо възпитание и спорт.

10. Да носи необходимите помагала и пособия за учебните часове съгласно изискванията на учебната програма и изискванията на

съответния прподавател.

11. Да опазва материално-техническата база и чистотата в района на ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" – гр. Горна Оряховица.

12. Да носи и представя ученическата си книжка на учителите при поискване и на родителите за подпис и информация.

13. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

14. При нанасяне на повреди на материално-техническата база в училище в 7-дневен срок да възстановят нанесената щета.

 

 Дежурният ученик е длъжен да:

 

1. Да уведомява учителите за отсъстващи ученици и констатирани материални щети в класната стая в началото на часа.

2. Да осигурява условия за работа в час като почиства дъската, проветрява класната стая и следи за хигиената в класната стая.

3. При неявяване на учителя до 15 минути от започването на учебния час уведомява за това Директора или Пом. Директора и класът изпълнява

техните нареждания.

4. Преди първия учебен час получава информация за отсъстващите учители и реда, по който ще се проведат учебните занятия от

информационно табло, поставено на първи етаж.