Проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030634

Предизвикателства пред образованието – иновации, умения и ефективност“  за   участие на учители в Структурирани курсове в Римини, Италия и  Малага, Испания.  По проект по Програма „Еразъм+“, КА122, сектор „Училищно образование“, № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030634

С реализацията на този проект ние като обучаваща институция  искаме да повишим репутацията на  гимназия с работата по международни проекти и убедим обществеността – в това число ученици, родители и работодатели, че учейки през целия живот човек придобива нови знания, умения и опит в желаните от него области, които впоследствие спомагат за успешната бъдеща  реализация на пазара на труда.

Ползвателите са 8 учителя  в това число и директор/ПДУПД от нашето училище, разделени в 4 различни Структурирани курса  с различна тематика, всяка група обхваща 2 учителя, разделени по 2 групи в 2 държави – Италия и Испания в различен период от време  –и чрез участието си в проекта ще надградят и придобият допълнителни знания в области, които са нови за тях, ще усъвършенстват езиковите си компетенции – това ще е ключ към успешно бъдеще.

Проектът за мобилност е отговор на нашия стремеж за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение и издигане в приоритет на квалификацията в образование и обучение

 

Нашите цели са:

– Изграждане на отношения с международни институции за провеждане на още по качествени програми, обучения. курсове и валидиране на компетентностите на обучаемите.

-Подобряване меките, професионалните, личните, умения и компетенции на учителите участващи в Структуриран курс в страни в ЕС

-Повишаване на адаптивността в нова непозната среда, обогатяване и усъвършенстване на професионалните умения с нови, но необходими за професията и имайки в предвид приложимостта на придобитите знания, умения и опит по професията, които ще се прилагат години напред в тяхната бъдеща работа.

-Стимулиране изучаването на чужди езици- приоритет на ЕС, чрез усвояване на нови чуждоезикови знания с професионална насоченост и поощряване на междукултурния диалог.

-Придобиване на дигитални умения и компетенции, цифрова безопасност и кариерно ориентиране с използване на интерактивни техники  за обучение, на други европейски държави.

-Надграждане на знанията в нови области за педагогическия персонал

 

След стартиране на проекта и преминалия подбор ползвателите ще преминат през педагогическа, културна и чуждоезикова подготовка.

Мобилностите ще се осъществят в рамките на1 седмица (7 работни дни) по 6 часа на ден през месеците юли-август ,в които учителите по време на курса ще получат нови знания в области, които не са залегнати досега в  професионалната им квалификация.

Реализирайки  дейностите, предвидени в проекта учителите ще разширят своите компетенции в областта на дигиталните умения и компетенции за обучение насочени към преподаването и кариерното ориентиране, подобряване на цифровото учене, цифровата безопасност, прилагане на STEM подхода,  прилагането им в дългосрочен план в процеса на работа интегриране на новостите ежедневно в часовете и дългосрочно в обучението.

С реализирането на проекта ще се повиши адаптивността на учителите в нова непозната среда, ще се разширят и обогатят техните личностни, професионалните и езиковите компетенции. Тематиката на курсовете на четирите групи ползватели е различна, атрактивна, необходима, съобразена е с навлизането и постоянното развитие на дигиталните технологии, всекидневната работа в интернет пространството, възрастта на учителите. Курсът ще доведе до надграждане на теоретичните и практически познания, ще почерпят уменията и опита на други държави от ЕС, ще работят с нови и атрактивни програми и теми.

В резултат на това след приключване на курсовете и завръщането си в ПГЕЕ, учителите присъствали на курсовете ще споделят своя опит помежду си и с останалите колеги, а мероприятието ще бъде признато за вътрешна квалификация и съвместно ще го прилагат в бъдещата си работа и обучение на учениците по общообразователна и професионална подготовка, защото „Иновативните учители са в основата на успяващите ученици“.