ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ПГЕЕ „М.В.ЛОМОНОСОВ”

ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

Правомощията на директора на ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“, Г.Оряховица  са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни актове. Орган за управление и контрол на общинските училища в системата на предучилищното и училищното образование е директорът, който управлява и представлява училището.

Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. Като орган за управление и контрол директорът на училището изпълнява своите функции, като:

 1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
 2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището;
 3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от учениците;
 4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до училищното образование;
 5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
 6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
 7. организира и ръководи самооценяването на училището;
 8. определя училищния план-прием, организира и осъществява приемането на децата в училището; 9. организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с училищния и с държавния план-прием;
 9. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
 10. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование; 12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите; 13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
 11. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
 12. управлява и развива ефективно персонала;
 13. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 14. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
 15. организира атестирането на педагогическите специалисти;
 16. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 17. поощрява и награждава ученици;
 18. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
 19. налага санкции на ученици;
 20. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал; 24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
 21. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
 22. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
 23. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
 24. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
  1. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
  2. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
  3. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
  4. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
  5. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения, при които родители не записват децата си в първи клас; родители, които не осигуряват присъствието на децата си в задължителните учебни часове, както и в часовете за планирано допълнително обучение;
  6. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
  7. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

  Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.