ВЕИ

 код  5220308

професия     Техник на енергийни съоръжения и инсталации

специалност  Възобновяеми енергийни източници

Намира реализация във всички електрически централи, подстанции, предприятия от електротехническата индустрия и машиностроенето. Търсенето на специалисти от тази специалност ще расте динамично през следващите години предвид увеличаване съоръженията за използване на вятър, слънчева енергия, геотермална енергия и биогаз. Високотехнологична и перспективна професия.

 

В тази професия се изучават:

  • вятърни съоръжения и инсталации;

  • хидросъоръжения и инсталации;

  • соларни отоплителни инсталации;

  • фотоволтаични системи.

    С приемни изпити след завършен VII клас и интензивно изучаване на английски език.

Последни публикации