Телекомуникационни системи

ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ"

                     СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ "  

Професията е разработена по проект на програма  ФАР и е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

ПРИЕМ -след завършен осми клас 

От предвидените в учебния план за професионална подготовка 2576 часа  – 1491 са за учебна практика

Специалността „Телекомуникационни системи” е перспективна и дава големи възможности за развитие и професионална реализация. Учениците, обучаващи се в тази специалност след курса на обучение имат система от знания и умения, които ще допринесат за бъдещата им реализация като професионалисти .Обучението по специалността дава професионални компетенции за :

 • извършване на електрически монтаж и демонтаж на електронни елементи и възли;
 • познаване устройството,действието и инсталирането на потребителските устройства;
 • познаване параметрите и експлоатационните характеристики на телекомуникационните системи и избор на подходяща технология за конкретна реализация;
 • избират подходящи крайни устройства за работа с различните технологии, съобразявайки се с изискванията и възможностите на потребителите ;
 • познаване на блокове и възли, изграждащи безжичните комуникационни системи и тяхното приложение в мобилните телекомуникации;
 • монтаж, експлоатация и отстраняване на повреди в телекомуникацоинни компоненти, възли и устройства;
 • познаване оптичните телекомуникационни системи ;
 • осъществяване на различни телекомуникационни услуги;
 • умения за работа със специализиран софтуер : компютърно изчертаване на електронни елементи и електронни схеми, въвеждане, редактиране и форматиране на данни в електронни таблици, построяване и обработка на геометрични обекти чрез възможностите на компютърната графика и др.

   

 

Последни публикации