Олимпиада по електротехника и електроника

С Е Р Т И Ф И К А Т И 

ОТ  Р У С Е Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

"А Н Г Е Л  К Ъ Н Ч Е В"

на проведената олимпиада по електротехника и електроника