Усвояване на европейските иновации в областта на енергетиката и рециклирането

„Усвояване на европейските иновации в областта на енергетиката и рециклирането”

SAM_1938

Проектът се финансира от Европейската комисия въз основа на договор № 2014-1-BG01-КА102-000361 с Центъра за развитие на човешките ресурси гр. София по Програма „Еразъм+“, КД1,  дейност „Мобилност” и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов” и е на стойност 63 000 евро

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз. Ползватели са 20 ученика от  ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” , обучаващи се в специалности: Електрически инсталации, Електроенергетика, Системно програмиране и Компютърна техника и технологии.С участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите , да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел  да сме по – конкурентноспособни на нашия и европейският пазар и да спомогнем за успешната реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект.Тъй като училището е с традиции в подготовката на специалисти в регионален и национален мащаб, които намират реализация в най-големите фирми и електротехническата промишленост,  чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с производството на електроенергия , проектирането на съоръжения за ветрогенератори и рециклирането на електрически и електрони компоненти и да го приложат в бъдещата си реализация.

Основен наш преоритет е чрез реализирането на проекта да запознаем учениците с рециклирането на излезли от употреба изделия – компютри, лаптопи, офис техника, телевизори, хладилници, телефони, домакинска техника и батери и производството на електрическа и топлинна енергия от Възобновяемите енергийни източници и проектирането на съоръжения, като почерпим английския опит в тази насока.

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания,навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена  среда. Това ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип и самостоятелната им  работа,възможността за справяне в различна ситуация,ще ги обогати със познания за организацията на дейността в производствено предприятие, ще спомогне за добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в електротехническата промишленост  и  преработка на старото оборудване в страна членка на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.

След приключилия подбор осъществихме педагогическата подготовка като посетихме Фотоволтаичната централа на ТУ Габрово, ветропарк Бузлуджа и Фирма занимаваща се с рециклиране на територията на град София, за да може участниците в проекта да придобият първоначална представа за предстоящите дейности в Портсмут, Великобритания.

Културната подготовка извършихме в ПГЕЕ като екипа работещ по проекта съвместно с учители и ученици запознаха ползвателите с географското положение, историята, култуата, традициите, обичаите и промишлеността на Портсмут и Лондон, Великобритания.

Предвиждаме  практиката да протече през месеците  март-април 2015 г. /от 29.03. до 18.04./ за учениците от  XII клас в гр.Портсмут, Обединено кралство.

В рамките на  три седмици групата ученици ще  практикува в производствени предприятия, ще се запознаят с европейските стандарти при проектирането и изграждане на различните видове  електроцентрали, както и с особеностите на производството  на енергия чрез възобновяеми  източници и рециклирането на излязлото от употреба оборудване в  Обединено кралство.

Реализирайки  дейностите , предвидени в проекта  искаме да постигнем  прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, да подобрим  съответствието  между практиките , прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите.Това   ще доведе до подобряване на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор,  като  база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в Държавните образователни изисквания за професиите и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

В бъдеще наученото ще бъде обобщено и предложено като информация на работдателите  от региона. Поради нарастващите нужди и недостига на подготвени специалисти в  областа на производството на енергия,  проектирането и изграждане на ветросъоръжения и рециклирането, придобитият опит и усвоените иновации  ще помогнат за успешната реализация на пазара на труда.

Работата в чуждоезикова среда би обогатила  и усъвършенствала  езиковите познания на учениците и би увеличила добрите междукултурни връзки  , впечатленията  за традициите, начина на живот и дейност  в Обединено кралство.

Buzludja1Gabrovo1

Reciklirane1