Европейско качество

Новите реалности , които времето налага , изискват нови отговорности пред училището ,за да се превърне то в желана територия за учениците.Членството на България в Европейския съюз открива пред подрастващите нови възможности , поставя пред тях нови изисквания към качеството на професионалната им подготовка , за да се реализират адекватно на пазара на труда.

За да се превърне днешното училище в привлекателно място за младите хора , то трябва да предизвиква интерес и да създава мотивация у ученика за постигане на все по-високи резултати в неговата професионална подготовка, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти на пазара на труда.

Професионална гимназия по електротехника и електроника“М.В.Ломоносов“ е училище с вече 50- годишни традиции в професионалното образование.
Училището има дългогодишен опит в работата си по проект „Усъвършенстване на Професионалното образование и обучение“ по програма ФАР, чрез който се дава европейско качество на професионалното обучение. От 1996 г. ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ осъществява модулно обучение, съобразено с Европейския стандарт на преподаване вече по 4 различни професии: Техник на компютърни системи , Техник по комуникационни системи , Електротехник и Програмист .

Натрупаният опит и умения на преподавателите от Професионалната гимназия по електротехника и електроника“М.В.Ломоносов“ доведоха до желанието за създаване на допълнителна мотивация у ученика чрез участието им в проект на Програмата „Учене през целия живот“ , секторна програма „Леонардо да Винчи“ и през октомври 2007 стартира проект LLP-Ldv-IVT-07-BG-166070 със заглавие „Европейско измерение на професионалното обучение за прозрачност на квалификациите и уменията“ с общ бюджет 23 244 €.

Проектът стартира през месец октомври 2007 г. с подписването на договор с Центъра за развитие на човешките ресурси в гр.София . Формиран бе екип от четирима учители – преподаватели по професионална подгатовка , който се ангажира с управлението и изпълнението на дейностите по проекта.

В проекта се включиха 20 ученици , които вземат дейно участие при реализирането на етапите на проекта. Работят самостоятелно, извън учебно време, работата изисква допълнително натоварване , но това ги мотивира още повече да докажат себе си. Положително въздействие на проекта върху учениците се измерва с увеличаване на мотивацията им за опознаване на чуждите култури и засилване на контактите с приятели от сродни учебни заведения.

В проекта се включиха 18 момчета и 2 момичета Като ново умение и за ученици, и за учители може да се отбележи комуникирането на чужд език с партньорите, също и самостоятелното изготвяне на различни материали.
Учениците развиват уменията си в областта на специалните предмети, специфични за училището, подготовка за рекламна дейност , изготвяне на сайт , информационни табла , работа в екип.Участниците придобиват нови умения, запознавайки се нови образователни системи, сравняване и съпоставяне на идеи и начини на работа. Придобиват нови умения в областта на компютърните мрежи, на базата на опита на партниращата страна. Учениците се запознават с начина на живот на други националности, манталитет, начин на възпитание и организация на учебния процес. Комуникацията се осъществява на немски език.Работата по проекта дава широко поле за изява на възможностите на учениците.

Идеята на проекта е да се подобрят уменията и компетенциите на младите хора, преминаващи начално професионално обучение в ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“- град Горна Оряховица. Повишаването на професионалните познания на учениците в изграждането на електрически инсталации и компютърни мрежи се осъществи чрез практическо обучение от две седмици в Надрегионален образователен център в град Варен В периода 31.03.2008 година – 12.04.2008 година 20 ученици от ПГЕЕ, придружени от двама преподаватели, проведоха практическо обучение в Надрегионалния образователен център на гр.Варен – Германия. Участниците в проекта изградиха компютърна мрежа в един от учебните корпуси на центъра. Те сами изработиха и изчислиха плана за изграждане на мрежата и след това я изградиха. Уменията, които нашите ученици демонстрираха с лекота, показват добри теоретични и практически познания, получени в училище. „За нас този проект е една голяма подкрепа – отдавна искахме да изградим такава мрежа при нас“ – каза г-н Ролф Пилер – системен администратор, един от ръководителите, който отговаряше за проекта от немска страна.

Работата по проекти подобрява конкурентноспособността на нашето училище и ни прави желана територия за учениците не само от областта, но и от региона. Предстои разработването на нови проекти , чрез които ще се даде шанс на нашите ученици за изява на личностните им заложби , да добият високо професионално самочувствие , което ще ги подготви за успешна реализация в новите условия на страната ни като член на Европейския съюз .

Именно затова основен е стремежът на ръководството и колектива ни Професионална гимназия по Електротехника и Електроника да се превърне в модерно българско училище с европейски дух и с европейско качество на професионалното образование и обучение.

Последни публикации